Статут НСТУ / Антикорупційна програма НСТУ

Засади редакційної політики філії ПАТ НСТУ “Львівська регіональна дирекція” закріплені редакційним статутом.


СТАТУТ
публічного акціонерного товариства
“Національна суспільна телерадіокомпанія України”

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

 1. Публічне акціонерне товариство “Національна суспільна телерадіокомпанія України” (далі – НСТУ) є юридичною особою, що утворена шляхом перетворення Національної телекомпанії України відповідно до Закону України “Про Суспільне телебачення і радіомовлення України” (далі – Закон), постанов Кабінету Міністрів України від 07.11.2014 № 693 “Про утворення публічного акціонерного товариства “Національна суспільна телерадіокомпанія України” та від 05.08.2015 № 567 “Деякі питання утворення публічного акціонерного товариства “Національна суспільна телерадіокомпанія України”.

НСТУ є правонаступником майна, прав та обов’язків Національної телекомпанії України, що припинила свою діяльність/

 1. НСТУ є публічним акціонерним товариством, 100 (сто) відсотків акцій якого належать державі.
 2. Засновником НСТУ є держава в особі Кабінету Міністрів України.
 3. Єдиним акціонером НСТУ є держава в особі Державного комітету телебачення і радіомовлення (далі – Акціонер), що безпосередньо здійснює функції з управління корпоративними правами держави у статутному капіталі НСТУ.
 4. НСТУ є об’єктом загальнодержавного значення, має стратегічне значення для економіки та безпеки держави. Відчуження, передача (крім короткострокової оренди), приватизація нерухомого майна, об’єктів незавершеного будівництва, земельних ділянок, на яких вони розташовані, а також акцій, що належать державі у статутному капіталі НСТУ, забороняється.
 5. Повна назва:

українською мовою — ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО  “НАЦІОНАЛЬНА СУСПІЛЬНА ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ УКРАЇНИ”

англійською мовою — PUBLIC JOINT STOCK COMPANY “PUBLIC BROADCASTING COMPANY OF UKRAINE”

Скорочена назва:

українською мовою  – ПАТ “НСТУ”

англійською мовою – JSC “UA: PBC”

 1. Місцезнаходження НСТУ:

Україна, 04119, м. Київ, вул. Мельникова, 42

МІСІЯ, ПРИНЦИПИ, ЗАВДАННЯ, МЕТА ТА ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ

 1. Місією НСТУ є захист свободи в Україні, надання суспільству достовірної та збалансованої інформації про Україну та світ, налагоджування громадського діалогу задля зміцнення суспільної довіри, розвитку громадянської відповідальності, української мови та культури, особистості та народу України.
 2. Головною метою діяльності НСТУ є задоволення інформаційних та культурних потреб суспільства, залучення громадян до обговорення та вирішення найважливіших соціально-політичних питань, забезпечення національного діалогу, сприяння формуванню громадянського суспільства, забезпечення прав громадян на свободу думки і слова, на отримання повної, достовірної та оперативної інформації, відкрите і вільне обговорення суспільних питань.
 3. Діяльність НСТУ провадиться на принципах:

1)    всебічного, об’єктивного і збалансованого інформування про суспільно значущі події в Україні та за кордоном;

2)    дотримання норм суспільної моралі, традицій і культури Українського народу, поширення сімейних цінностей та зміцнення ролі традиційної сім’ї у розбудові українського суспільства;

3)    пріоритету суспільних інтересів над комерційними та політичними;

4)    чіткого відокремлення фактів від коментарів та оцінок;

5)    вільного вираження поглядів, думок і переконань;

6)    незалежності управління та поточної діяльності від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, їх посадових і службових осіб, політичних партій, підприємств, установ, організацій, фізичних осіб;

7)    участі громадськості в управлінні, формуванні програмної політики;

8)    відсутності дискримінації за будь-якою ознакою;

9)    прозорості та відкритості діяльності.

 1. НСТУ має забезпечувати об’єктивне висвітлення фактів і подій та сприяти вільному формуванню думок.
 2. Завдання НСТУ:

1)    об’єктивне, повне, своєчасне і неупереджене інформування про суспільно значущі події в Україні та за кордоном;

2)    надання громадянам України затребуваних інформаційних продуктів, відсутніх на комерційному ринку;

3)    сприяння якнайповнішому задоволенню інформаційних, культурних та освітніх потреб населення України, у тому числі шляхом створення та поширення економічних, історично-документальних, культурно-мистецьких, навчально-пізнавальних, розважальних, спортивних програм, програм для дітей та молоді, людей з обмеженими фізичними можливостями, національних меншин, інших соціальних груп;

4)    оперативне інформування населення про надзвичайні ситуації, що становлять загрозу життю чи здоров’ю людей;

5)    забезпечення збалансованого і прозорого доступу суб’єктів суспільно-політичного життя до програм (передач) дискусійного формату, зокрема у вигляді дебатів;

6)    розвиток і зміцнення статусу української мови та культури, сприяння розвитку мов і культур національних меншин;

7)    сприяння консолідації українського суспільства;

8)    сприяння зміцненню міжнародного авторитету України.

 1. НСТУ здійснює господарську діяльність для досягнення економічних і соціальних результатів та виконання завдань, визначених цим Статутом.
 2. Предметом діяльності НСТУ є:

1)    діяльність у сфері телевізійного мовлення;

2)    діяльність у сфері радіомовлення;

3)    виробництво кіно- та відеофільмів, телевізійних програм;

4)    розповсюдження кіно- та відеофільмів, телевізійних програм;

5)    діяльність у сфері проводового електрозв’язку;

6)    діяльність у сфері безпроводового електрозв’язку; бездротового

7)    діяльність у сфері супутникового електрозв’язку;

8)    інша діяльність у сфері електрозв’язку;

9)    тиражування звуко-, відеозаписів і програмного забезпечення;

10)  видання іншого програмного забезпечення;

11)  рекламні агентства;

12)  посередництво в розміщенні реклами в засобах масової інформації;

13)  дослідження кон’юнктури ринку та виявлення громадської думки;

14)  веб-портали;

15)  оброблення даних, розміщення інформації на веб-вузлах і пов’язана з ними діяльність;

16)  надання інших інформаційних послуг;

17)  театральна та концертна діяльність;

18)  діяльність щодо підтримання театральних і концертних заходів;

19)  функціювання театральних і концертних залів;

20)  компонування кіно- та відеофільмів, телевізійних програм;

21)  демонстрація кінофільмів;

22)  видання звукозаписів;

23)  комп’ютерне програмування;

24)  консультування з питань інформатизації;

25)  діяльність із керування комп’ютерним устаткованням;

26)  інша діяльність у сфері інформаційних технологій і комп’ютерних систем;

27)  ремонт і технічне обслуговування електричного устатковання;

28)  ремонт і технічне обслуговування електронного й оптичного устатковання;

29)  ремонт і технічне обслуговування інших машин і устатковання;

30)  електромонтажні роботи;

31)  ремонт і технічне обслуговування інших транспортних засобів;

32)  діяльність головних управлінь (хед-офісів);

33)  організування інших видів відпочинку та розваг;

34)  видання книг;

35)  видання довідників і каталогів;

36)  видання журналів і періодичних видань;

37)  інші види видавничої діяльності;

38)  друкування іншої продукції;

39)  інші види освіти;

40)  організування конгресів і торговельних виставок;

41)  комплексне обслуговування об’єктів;

42)  загальне прибирання будинків;

43)  інша діяльність із прибирання будинків і промислових об’єктів;

44)  інші види діяльності із прибирання;

45)  інша професійна, наукова та технічна діяльність;

46)  загальна медична практика;

47)  інша діяльність у сфері охорони здоров’я;

48)  тимчасове розміщення й організація харчування;

49)  обслуговування систем безпеки;

50)  надання інших послуг бронювання та пов’язана з цим діяльність.

 1. Відповідно до мети, визначеної цим Статутом, НСТУ має право провадити інші не заборонені законодавством види діяльності.
 2. Види діяльності, які відповідно до законодавства підлягають ліцензуванню або отриманню документів дозвільного характеру, провадяться за наявності відповідної ліцензії чи дозволу.
 3. НСТУ провадить зовнішньоекономічну діяльність відповідно до законодавства, мети і предмета діяльності, передбачених цим Статутом.
 4. НСТУ провадить діяльність із залучення інвесторів, зокрема іноземних, розробляє інвестиційні проекти та контролює стан їх реалізації, бере участь у залученні коштів з міжнародних фінансових ринків у порядку, визначеному законодавством, а також має право залучати кредитні ресурси на внутрішньому ринку.

ЮРИДИЧНИЙ СТАТУС

 1. НСТУ набуває статусу юридичної особи з дня її державної реєстрації.
 2. НСТУ має цивільні права та обов’язки, у своїй діяльності керується Конституцією і законами України, міжнародними договорами, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України, іншими нормативно-правовими актами, цим Статутом, та внутрішніми документами НСТУ, прийнятими відповідно до цього Статуту.
 3. НСТУ набуває прав і обов’язків та здійснює їх через свої органи, які діють відповідно до цього Статуту, чинного законодавства України та інших внутрішніх документів НСТУ.
 4. НСТУ має право від свого імені вчиняти будь-які правочини та укладати будь-які договори, набувати майнові та немайнові права, нести обов’язки, виступати позивачем та відповідачем у суді, крім випадків, передбачених законодавством та цим Статутом.
 5. НСТУ має самостійний баланс, печатку із своїм найменуванням, фірмові знаки, штампи, бланки, емблеми та інші реквізити, знаки для товарів та послуг, промислові зразки та інші засоби візуальної ідентифікації НСТУ,
 6. НСТУ має у власності майно, що внесене до його статутного капіталу, та/або інше майно, набуте ним на підставах, що не заборонені законодавством. За НСТУ закріплено на праві господарського відання державне майно, що передане йому відповідно до законодавства. НСТУ володіє, користується та розпоряджається цим майном відповідно до мети своєї діяльності з урахуванням обмежень, встановлених законодавством та цим Статутом.
 7. НСТУ має право створювати на території України та за її межами філії, представництва (далі – відокремлені структурні підрозділи) та дочірні підприємства, в порядку, визначеному законодавством та цим Статутом.
 8. НСТУ має право відкривати поточні, валютні, депозитні та інші рахунки у національній та іноземній валюті в установах банків, Державної казначейської служби України, в тому числі за місцем реєстрації НСТУ та в місцях розташування її відокремлених структурних підрозділів у порядку, визначеному законодавством.
 9. НСТУ в установленому законодавством порядку має право виступати засновником, співзасновником, учасником інших юридичних осіб, членом громадських та міжнародних організацій, сплачувати членські внески за участь у таких організаціях.
 10. НСТУ самостійно визначає свою організаційну структуру, встановлює чисельність працівників і штатний розпис, формує облікову політику.
 11. НСТУ здійснює соціальне страхування та соціальне забезпечення працівників НСТУ в порядку і на умовах, встановлених законодавством.
 12. НСТУ має право залучати до роботи українських та іноземних спеціалістів, відряджати за кордон працівників НСТУ та приймати іноземних фахівців для вирішення питань, пов’язаних з діяльністю НСТУ.
 13. Для реалізації мети, що стоїть перед НСТУ, та провадження господарської діяльності, НСТУ приймає внутрішні документи, обов’язкові для виконання всіма працівниками і підрозділами НСТУ.
 14. НСТУ не відповідає за зобов’язаннями держави, а держава не відповідає за зобов’язаннями НСТУ.
 15. НСТУ не відповідає за зобов’язаннями Акціонера, а Акціонер не відповідає за зобов’язаннями НСТУ і несе ризик збитків, пов’язаних з діяльністю НСТУ, у межах вартості акцій, що йому належать.
 16. Забороняється втручання державних органів та органів місцевого самоврядування, їх посадових і службових осіб, а також недержавних організацій у діяльність НСТУ з метою встановлення цензури, попереднього контролю та незаконного впливу на зміст інформації, що поширюється НСТУ.
 17. Діяльність НСТУ в особливий період, період надзвичайного стану, виконання завдань мобілізаційної підготовки, мобілізаційної готовності та оповіщення населення у разі настання надзвичайної ситуації техногенного та природного походження, введення особливого періоду та воєнного стану, а також здійснення заходів з охорони державної таємниці та контролю за її збереженням здійснюється в установленому законодавством порядку.

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ (АКЦІОНЕР)

 1. Повноваження Загальних зборів НСТУ здійснюються Акціонером одноосібно.
 2. До виключної компетенції Акціонера належать питання щодо прийняття рішення:

1)    про розміщення акцій НСТУ;

2)    про збільшення статутного капіталу НСТУ;

3)    про зменшення статутного капіталу НСТУ;

4)    про дроблення або консолідації акцій НСТУ;

5)    затвердження принципів (кодексу) корпоративного управління;

6)    затвердження рішення (висновків) Ревізійної комісії;

7)    затвердження положень про Наглядову раду та Правління, а також внесення змін до них;

8)    затвердження фінансового плану НСТУ та звіту про фінансово-господарську діяльність НСТУ (річного звіту);

9)    вирішення інших питань, що відповідно до законодавства належать до виключної компетенції Акціонера.

 1. Акціонер не має права втручатися у редакційну політику НСТУ.
 2. Рішення Акціонера з питань, що належать до його компетенції, оформлюються ним у формі наказу, що має статус протоколу загальних зборів відповідно до закону.

ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ

 1. Органами управління НСТУ є:

1)    Наглядова рада;

2)    Правління;

3)    Ревізійна комісія.

 1. В НСТУ також створюється спеціальний наглядовий орган в складі органів управління – Редакційна рада.

НАГЛЯДОВА РАДА

 1. Нагляд за діяльністю НСТУ здійснює Наглядова рада, що діє в межах повноважень, визначених законодавством та цим Статутом.
 2. Склад та порядок формування Наглядової ради, вимоги до її членів та підстави припинення їхніх повноважень, встановлюються Законом.
 3. Член Наглядової ради не може бути одночасно членом Правління та/або членом Ревізійної комісії.
 4. Наглядова рада:

1)    обирає із свого складу голову, заступника голови та секретаря Наглядової ради, приймає рішення про припинення їхніх повноважень;

2)    визначає основні напрями діяльності НСТУ та вирішує питання членства НСТУ в українських та міжнародних організаціях;

3)    встановлює умови та розмір оплати праці працівників НСТУ;

4)    затверджує положення про конкурс з обрання Голови Правління (далі – Положення про конкурс);

5)    обирає на конкурсних засадах строком на чотири роки Голову Правління та, за його поданням, членів Правління, укладає з ними контракти, приймає рішення про дострокове припинення їхніх повноважень;

6)    затверджує положення про Ревізійну комісію;

7)    обирає членів і голову Ревізійної комісії строком на чотири роки, приймає рішення про припинення їхніх повноважень, укладає з ними договори (контракти);

8)    затверджує за поданням Редакційної ради редакційний статут, контролює його виконання;

9)    призначає п’ять членів Редакційної ради;

10)  погоджує вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна, послуг, робіт що є його предметом, становить від 10 до 25 відсотків вартості активів, за даними останньої річної фінансової звітності НСТУ;

11)  приймає за поданням Правління рішення про вчинення чи відмову від вчинення правочину щодо якого є заінтересованість;

12) затверджує та забезпечує оприлюднення на офіційному веб-сайті НСТУ річного плану діяльності НСТУ;

13)  затверджує щорічний (загальний) звіт про діяльність НСТУ;

14)  погоджує фінансовий план НСТУ, звіт про фінансово-господарську діяльність НСТУ (річний звіт) та подає їх на затвердження Акціонеру;

15)  забезпечує подання затвердженого звіту про фінансово-господарську діяльність НСТУ (річного звіту) до Кабінету Міністрів України;

16)  забезпечує оприлюднення щорічного (загального) звіту про діяльність НСТУ, іншої обов’язкової фінансової звітності та результатів щорічного аудиту в порядку, встановленому Законом;

17)  приймає рішення про створення, реорганізацію, ліквідацію дочірніх юридичних осіб НСТУ;

18)  створює та ліквідовує громадські ради та інші дорадчі органи, визначає порядок їхньої діяльності, формує їхній склад;

19)  готує пропозиції щодо вдосконалення нормативно-правового регулювання НСТУ та подає їх відповідним органам державної влади;

20)  визначає на підставі конкурсу аудиторську фірму, що проводить обов’язковий аудит річної фінансової звітності, визначає розмір оплати її послуг;

21)  затверджує ринкову вартість майна у випадках, передбачених законодавством;

21)  приймає рішення про обрання оцінювача майна НСТУ та затверджує умови договору, що укладатиметься з ним, встановлює розмір оплати його послуг;

23)  приймає рішення про обрання (заміну) депозитарія цінних паперів та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;

24)  приймає рішення про створення резервного капіталу та інших фондів НСТУ;

25)  здійснює інші права та обов’язки, передбачені Законом, цим Статутом та Положенням про Наглядову раду.

 1. Порядок обрання та припинення повноважень голови Наглядової ради його заступника та секретаря визначається положенням про Наглядову раду.
 2. Наглядова рада не може втручатися у поточну господарську діяльність Правління.
 3. Посадові особи органів управління НСТУ забезпечують членам Наглядової ради доступ до інформації в межах, передбачених законодавством та цим Статутом;
 4. Наглядова рада може утворювати постійні чи тимчасові комітети з числа її членів для вивчення і підготовки питань, що належать до компетенції Наглядової ради. Порядок утворення і діяльності комітетів встановлюється положенням про Наглядову раду.
 5. Організаційною формою діяльності Наглядової ради є засідання.
 6. Засідання Наглядової ради проводяться у міру потреби, але не рідше ніж один раз на квартал.
 7. Позачергові засідання Наглядової ради збираються на вимогу Голови Наглядової ради або не менш як третини її членів, Правління, Ревізійної комісії.
 8. Засідання Наглядової ради вважається правомочним, якщо на ньому присутні дві третини її членів. Рішення ухвалюються простою більшістю голосів членів Наглядової ради, присутніх на засіданні. Рішення, передбачені підпунктами 1), 5), 7) пункту 45 цього Статуту, ухвалюються більшістю від загальної кількості членів Наглядової ради.
 9. Під час засідання Наглядової ради секретар Наглядової ради веде протокол засідання, який підписується головуючим на засіданні.
 10. Члени Наглядової ради НСТУ виконують свої повноваження на безоплатній основі.

ПРАВЛІННЯ

 1. Виконавчим органом НСТУ є Правління, що формується в порядку, визначеномуЗаконом та цим Статутом, у кількості 7 осіб.
 2. Правління очолює Голова Правління, який обирається на конкурсних засадах в порядку, визначеному Положенням про обрання Голови та членів Правління НСТУ.
 3. За поданням Голови Правління Наглядова рада, в порядку, визначеному Положенням про обрання Голови та членів Правління НСТУ, обирає членів Правління строком на чотири роки та укладає з ними контракти.
 4. На Голову та членів Правління поширюються обмеження, визначені Законом для членів Наглядової ради.
 5. Членом Правління не може бути член Наглядової ради або член Ревізійної комісії.
 6. Порядок та підстави дострокового припинення повноважень Голови Правління та членів Правління, визначаються Положенням про Правління та контрактами, укладеними з Головою Правління та членами Правління.
 7. Правління підзвітне Наглядовій раді та Акціонеру. Правління діє від імені НСТУ у межах, встановлених Законом, цим Статутом та положенням про Правління.
 8. Організаційною формою діяльності Правління є засідання. Порядок скликання та проведення засідань Правління визначаються Положенням про Правління.
 9. Засідання Правління є правомочним, якщо на ньому присутні не менше половини від кількісного складу членів Правління. Усі питання, що віднесені до компетенції Правління вирішуються колегіально. Рішення Правління приймається простою більшістю голосів його членів, які присутні на засіданні. При однаковій кількості голосів голос Голови Правління є вирішальним.
 10. До компетенції Правління належить вирішення всіх питань, пов’язаних з управлінням поточною діяльністю НСТУ, крім питань, що законодавством та цим Статутом віднесені до виключної компетенції Акціонера та Наглядової ради.
 11. Правління:

1)    здійснює управління поточною діяльністю НСТУ;

2)    організовує виконання рішень Акціонера та Наглядової ради, забезпечує відповідність діяльності НСТУ вимогам законодавства;

3)    вирішує питання щодо організації господарської діяльності, фінансування, ведення обліку та звітності, операцій з цінними паперами, участі у господарських товариствах, придбання пакетів акцій інших акціонерних товариств;

4) складає та подає на затвердження Наглядової ради річний план діяльності НСТУ;

5)    визначає облікову політику НСТУ, затверджує правила, що забезпечують відповідну організацію і достовірність бухгалтерського обліку в НСТУ;

6)    розробляє пропозиції до проекту фінансового плану НСТУ;

7)    планує виробничо-господарську та іншу діяльність у відповідності до вимог законодавства та цього Статуту;

8)    встановлює ціни на власну продукцію, роботи, послуги, матеріально-технічні ресурсі, майнові та немайнові та немайнові права, в тому числі визначає вартість орендної плати за користування майном НСТУ;

9)    складає щорічний (загальний) звіт про діяльність НСТУ, звіт про фінансово-господарську діяльність НСТУ (річний звіт), квартальні звіти про результати господарської діяльності НСТУ та іншу звітну документацію;

10)  приймає рішення щодо вчинення правочинів, якщо ринкова вартість майна, послуг, робіт що є предметом такого правочину, становить від 5 до 10 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності НСТУ.

11)  надає Наглядовій раді у встановленому законодавством порядку інформацію стосовно правочину, у вчиненні якого є заінтересованість;

12)  забезпечує збереження створених об’єктів інтелектуальної власності;

13)  приймає рішення про списання майна НСТУ та повністю амортизованого майна, що закріплене за НСТУ на праві господарського відання, в межах компетенції Правління у порядку, встановленому законодавством, цим Статутом та відповідними положеннями НСТУ;

14)  розглядає питання щодо здійснення зовнішньоекономічної діяльності;

15)  затверджує структуру та штатний розпис НСТУ, погоджує штатний розпис дочірніх підприємств;

16)  приймає рішення про створення та ліквідацію відокремлених структурних підрозділів НСТУ;

17)  призначає на конкурсній основі на посади та звільняє з посад керівників відокремлених структурних підрозділів та дочірніх підприємств НСТУ, приймає рішення щодо їх заохочення та накладення дисциплінарних стягнень;

18)  організовує та здійснює поточний контроль за діяльністю структурних підрозділів НСТУ, в тому числі відокремлених, затверджує положення, що регламентують їх діяльність;

19)  обирає трьох членів Редакційної ради відокремленого (регіонального) структурного підрозділу НСТУ;

20)  вживає заходи для забезпечення своєчасної сплати членських внесків до українських та міжнародних організаціях згідно з умовами участі в них;

21)  розглядає всі питання, що виносяться на розгляд Акціонера, готує у зв’язку з цим необхідні матеріали;

22)  вирішує питання професійного та соціального розвитку працівників НСТУ;

23) приймає рішення щодо скликання позачергових зборів Наглядової Ради;

24)  приймає рішення з інших питань поточної діяльності НСТУ, які виносяться на розгляд Головою Правління.

 1. Рішення Правління оформлюються у вигляді протоколу, який підписують усі члени Правління, присутні на засіданні. Члени Правління, які не згодні з прийнятим рішенням, мають право письмово викласти свої заперечення або окрему думку, що є невід’ємним додатком до протоколу.
 2. На підставі рішень, прийнятих Правлінням, Голова Правління видає накази та інші розпорядчі документи щодо діяльності НСТУ.
 3. Голова Правління діє без довіреності від імені НСТУ та вчиняє правочини від імені НСТУ в межах повноважень, передбачених законодавством, цим Статутом та внутрішніми документами НСТУ.
 4. Голова Правління в межах повноважень, визначених цим Статутом, чинним законодавством та внутрішніми документами НСТУ:

1)    організовує роботу та виконання рішень Правління, головує на його засіданнях;

2)    визначає обов’язки членів  Правління;

3)    організовує та забезпечує ведення, облік та зберігання протоколів засідань Правління.

4)    здійснює добір кадрів НСТУ, формує кадровий резерв на відповідні посади, організовує роботу з підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників НСТУ;

5)    призначає та звільняє з посад працівників НСТУ, приймає рішення щодо їх заохочення та накладення дисциплінарних стягнень (крім керівників відокремлених структурних підрозділів);

6)    визначає тарифні ставки працівників НСТУ, в межах розмірів, встановлених Наглядовою Радою;

7)    видає довіреності від імені НСТУ, в тому числі працівникам НСТУ та керівникам відокремлених структурних підрозділів;

8)    бере участь у підготовці колективного договору НСТУ, підписує його та забезпечує його виконання з боку роботодавця;

9)    приймає рішення щодо вчинення правочинів, якщо ринкова вартість майна, послуг, робіт що є предметом такого правочину, становить до 5 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності НСТУ;

10)  розпоряджається майном та коштами НСТУ в межах, визначених цим Статутом та Положенням про Правління.

11)  відкриває поточний, валютний та інші рахунки в будь-якому банку України та за кордоном, в органах державного казначейства України для зберігання коштів і здійснення всіх видів розрахунків, кредитних та касових операцій НСТУ;

12)  затверджує внутрішні документи НСТУ, крім тих, затвердження яких віднесено цим Статутом до компетенції органів управління НСТУ;

13)  видає накази та розпорядження, які є обов’язковими для працівників  НСТУ;

14)  здійснює інші повноваження, передбачені законодавством, цим Статутом, положенням про Правління та контрактом;

 1. Питання повноважень, умов діяльності та матеріального забезпечення Голови Правління визначаються у контракті.
 2. Відповідальність за зберігання документів НСТУ покладається на Голову Правління, керівників відокремлених структурних підрозділів та на головного бухгалтера і головних бухгалтерів відокремлених структурних підрозділів – щодо документів бухгалтерського обліку і фінансової звітності.

РЕВІЗІЙНА КОМІСІЯ

 1. Ревізійна комісія складається з 5 осіб та є органом НСТУ, який контролює фінансово-господарську діяльність Правління.
 2. Ревізійна комісія під час здійснення контролю за фінансово-господарською діяльністю Правління перевіряє:

1) достовірність даних, що містяться у річній фінансовій звітності НСТУ;

2) відповідність ведення бухгалтерського, податкового, статистичного обліку та звітності;

3) своєчасність і правильність відображення у бухгалтерському обліку всіх фінансових операцій відповідно до встановлених правил та порядку;

4) дотримання Правлінням повноважень щодо розпорядження майном НСТУ та проведення фінансових операцій від імені НСТУ;

5) своєчасність та правильність проведення розрахунків за зобов’язаннями НСТУ;

6) зберігання коштів та матеріальних цінностей;

7) використання коштів НСТУ;

8) фінансовий стан НСТУ.

 1. Ревізійна комісія обирається Наглядовою радою строком на чотири роки. Порядок формування Ревізійної комісії, а також вимоги до членів та Голови Ревізійної комісії встановлюються положенням про Ревізійну комісію, що затверджується Наглядовою радою.
 2. Членом Ревізійної комісії не може бути посадова особа органу управління НСТУ.
 3. Права та обов’язки членів Ревізійної комісії, порядок та підстави дострокового припинення їх повноважень визначаються законодавством, цим Статутом, положенням про Ревізійну комісію, а також договорами, що укладаються з Головою та кожним членом Ревізійної комісії.
 4. Ревізійна комісія НСТУ відповідно до покладених на неї завдань проводить планові та позапланові перевірки фінансово-господарської діяльності НСТУ. Порядок проведення перевірок та організації роботи Ревізійної комісії, регулюються Положенням про Ревізійну комісію.
 5. За результатами проведення планових та позапланових перевірок ревізійна комісія приймає рішення (висновок), яке затверджується Акціонером та оприлюднюється на офіційному веб-сайті НСТУ.
 6. Посадові особи органів НСТУ на вимогу Ревізійної комісії зобов’язані надати документи про фінансово-господарську діяльність НСТУ.
 7. Засідання ревізійної комісії проводяться у разі потреби, але не рідше одного разу на місяць, а також перед початком перевірок та за їх результатами.
 8. Засідання ревізійної комісії вважається правомочним, якщо на ньому присутні не менше половини її членів. Рішення ревізійної комісії ухвалюються більшістю голосів від загального складу ревізійної комісії. При однаковій кількості голосів голос Голови Ревізійної комісії є вирішальним.
 9. Ревізійна комісія повідомляє про результати проведених нею перевірок Наглядову раду НСТУ.

ПРОГРАМНА ПОЛІТИКА

 1. НСТУ здійснює мовлення не менше ніж на двох загальнонаціональних каналах мовлення багатоканальної ефірної телемережі (суспільно-політичному та культурно-освітньому), на регіональних каналах мовлення багатоканальної ефірної телемережі та не менше ніж на трьох загальнонаціональних ефірних радіоканалах (суспільно-політичному, культурно-освітньому, молодіжному).

НСТУ також забезпечує поширення інформації у мережі Інтернет, в тому числі онлайн.

 1. Програмна політика НСТУ спрямовується на досягнення мети, завдань її діяльності.
 2. НСТУ є незалежною у визначенні змісту програм та передач, у тому числі щодо поширення суспільно необхідної інформації.
 3. НСТУ не зобов’язана висвітлювати діяльність органів виконавчої влади, інших державних органів, органів місцевого самоврядування, їх посадових осіб.
 4. Діяльність НСТУ під час виборчого процесу, регулюється законодавством про вибори.
 5. Програми НСТУ становлять не менше 75 відсотків національного та європейського (країн, що ратифікували Європейську конвенцію про транскордонне телебачення) виробництва щодобового ефірного мовлення.
 6. Зобов’язання НСТУ щодо поширення офіційних виступів і заяв вищих посадових осіб держави визначаються виключно Законом.

РЕДАКЦІЙНА РАДА ТА РЕДАКЦІЙНИЙ СТАТУТ

 1. Редакційна рада НСТУ формується з числа працівників НСТУ у складі п’ятнадцяти осіб: п’яти осіб, які призначаються Наглядовою радою, п’яти осіб, які обираються загальними зборами творчого колективу НСТУ, і п’яти осіб, які призначаються на конференції редакційних рад відокремлених структурних (регіональних) підрозділів НСТУ.
 2. Редакційна рада відокремленого (регіонального) структурного підрозділу НСТУ формується у складі шести осіб: трьох осіб, які призначаються Правлінням НСТУ, і трьох осіб, які призначаються загальними зборами творчого колективу відповідного відокремленого (регіонального) структурного підрозділу НСТУ.
 3. На Редакційну раду покладається:

1)    розробка та подання на затвердження Наглядовій раді редакційного статуту НСТУ;

2)    контроль за дотриманням телерадіожурналістами редакційного статуту;

3)    контроль за дотриманням прав телерадіожурналістів, вимог щодо заборони цензури та втручання у редакційну та професійну діяльність НСТУ;

4)    внесення на розгляд Наглядової ради питання про відсторонення посадових осіб від управління НСТУ або її окремими підрозділами осіб, які порушували редакційний статут та/або вимоги законодавства щодо прав телерадіожурналістів, заборони цензури і втручання у редакційну та професійну діяльність НСТУ, про призначення службового розслідування і звільнення цих осіб відповідно до закону та цього Статуту в разі підтвердження наявності зазначених порушень.

 1. Редакційний статут НСТУ має містити визначені законодавством основні вимоги до створення та поширення інформації, зокрема, щодо забезпечення плюралізму думок та поглядів, визначати засади діяльності Редакційної ради та Редакційних рад відокремлених (регіональних) структурних підрозділів НСТУ. Редакційний статут НСТУ затверджується Наглядовою радою за поданням Редакційної ради.
 2. Редакційний статут НСТУ оприлюднюється на офіційному веб-сайті НСТУ. Копія редакційного статуту протягом семи днів з часу його прийняття або внесення змін до нього надсилається до Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення.

МАЙНО ТА ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ

 1. Майно НСТУ складають основні фонди, оборотні засоби, кошти, майнові права, зокрема право господарського відання майном, переданим НСТУ на праві господарського відання, та право постійного користування земельними ділянками, інші матеріальні та нематеріальні активи, цінні папери, а також інші активи, відображені в бухгалтерському обліку НСТУ.
 2. Здійснення управління державним майном, що не увійшло до статутного капіталу НСТУ у процесі перетворення, покладається на Акціонера та закріплюється за НСТУ на праві господарського відання.
 3. НСТУ не має права безоплатно передавати майно та земельні ділянки іншим юридичним особам чи громадянам, крім випадків, передбачених законом.
 4. НСТУ має право володіти, користуватися та розпоряджатися майном, набутим за рахунок коштів від власної господарської діяльності, з урахуванням обмежень, встановлених Законом.
 5. Відчуження та списання переданого НСТУ майна, крім нерухомого, здійснюються у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.
 6. Майно НСТУ формується за рахунок:

1)    майна, внесеного засновником до статутного капіталу НСТУ;

2)    доходів, отриманих у результаті провадження господарської діяльності, в тому числі від продажу власної теле- і радіопродукції, плати за користування авторськими та суміжними правами;

3)    абонентської плати, що сплачується за послуги НСТУ в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України;

4)    коштів, що надходять від розміщення цінних паперів, майнових і немайнових прав, в тому числі від інтелектуальної власності, іншого майна;

5)    доходів, отриманих від операцій з цінними паперами;

6)    кредитів та позик;

7)    капітальних вкладень;

8)    надходжень з державного та місцевих бюджетів;

9)    благодійних (доброчинних) внесків і пожертвувань українських та іноземних юридичних чи фізичних осіб, міжнародних урядових та неурядових організацій тощо;

10)  іншого майна та майнових прав, набутих НСТУ на законних підставах;

11)  інших надходжень, не заборонених законодавством.

 1. Держава забезпечує належне фінансування НСТУ, яке передбачається окремим рядком у Державному бюджеті України та становить не менше 0,2 відсотка видатків загального фонду Державного бюджету України за попередній рік.
 2. Грошові кошти, що отримані для забезпечення формування майна НСТУ не можуть, будь-яким чином, вплинути на здійснення виробництва та трансляцію передач та програм НСТУ.
 3. Прибуток НСТУ утворюється з надходжень від його господарської діяльності після покриття всіх витрат, пов’язаних з діяльністю НСТУ, сплати відсотків за кредитами банків, облігаціями та іншими запозиченнями (зобов’язаннями), а також передбачених законом податків і зборів.
 4. Чистий прибуток, одержаний після зазначених розрахунків, залишається у повному розпорядженні НСТУ та спрямовується, зокрема, за такими напрямками:

забезпечення створення власного продукту, зокрема на переоснащення засобів виробництва;

підвищення кваліфікації журналістів, інших працівників, які беруть участь у створенні власного продукту;

підвищення заробітної прати та покращення умов праці трудового колективу;

придбання майнових прав (ліцензій) на об’єкти інтелектуальної власності.

 1. За рахунок чистого прибутку НСТУ може створювати та формувати резервний капітал, фонди розвитку, інші фонди відповідно до законодавства, накопичувати нерозподілений прибуток, покривати збитки тощо.
 2. Порядок розподілу прибутків і покриття збитків НСТУ визначається рішенням Акціонера відповідно до законодавства та цього Статуту.
 3. НСТУ не спрямовує частину чистого прибутку за підсумками календарного року на виплату дивідендів.

ПЛАНУВАННЯ, ОБЛІК, АУДИТ І ФІНАНСОВА ЗВІТНІСТЬ

 1. НСТУ веде бухгалтерський, податковий, статистичний, оперативний та управлінський облік результатів своєї господарської діяльності, а також веде діловодство, документообіг та проводить інформаційно-аналітичну роботу в порядку, передбаченому законодавством, та внутрішніми документами НСТУ.
 2. Основними плановими документами НСТУ є:

річний план діяльності НСТУ;

фінансовий план.

 1. Річний план діяльності НСТУ складається Правлінням відповідно до основних напрямків діяльності НСТУ, визначених Наглядовою радою, та подається на затвердження Наглядовій раді.
 2. Відповідно до фінансового плану НСТУ отримує доходи і здійснює видатки, визначає обсяг та спрямування коштів для виконання своїх функцій протягом року відповідно до цього Статуту. Складання, затвердження та контроль за виконанням фінансового плану здійснюються у порядку, встановленому законодавством.
 3. Перший фінансовий рік НСТУ починається з дати його державної реєстрації і закінчується 31 грудня року державної реєстрації НСТУ. Наступний фінансовий рік відповідає календарному року.
 4. Складання та подання фінансової, бюджетної, податкової, статистичної та іншої звітності НСТУ здійснюється відповідно до законодавства.
 5. Показники окремих балансів і відповідних форм звітності відокремлених структурних підрозділів включаються до балансу НСТУ і відповідних форм звітності.
 6. Фінансові результати діяльності НСТУ визначаються на підставі:

щорічного (загального) звіту про діяльність НСТУ, який містить інформацію, зокрема, про виконання НСТУ у звітному періоді річного плану діяльності НСТУ;

звіту про фінансово-господарську діяльність НСТУ (річний звіт);

звіту про виконання фінансового плану.

 1. НСТУ не пізніше 1 березня кожного року подає до Кабінету Міністрів України звіт про фінансово-господарську діяльність НСТУ (річний звіт).
 2. НСТУ складає статистичну звітність, подає її в установленому порядку та обсязі органам державної статистики, а також забезпечує подання консолідованої фінансової звітності іншим органам відповідно до законодавства.
 3. Звіт про виконання обов’язків НСТУ щодо управління об’єктами державної власності подається центральному органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері економічного і соціального розвитку, в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.
 4. НСТУ щороку проходить обов’язковий аудит річної фінансової звітності.
 5. Аудиторська фірма визначається Наглядовою радою за результатами проведення конкурсу. Видатки на проведення аудиту здійснюються за рахунок НСТУ.
 6. Посадові особи НСТУ зобов’язані забезпечити доступ аудитора до всіх документів, необхідних для перевірки результатів фінансово-господарської діяльності НСТУ.
 7. За результатами аудиту аудитор складає висновок, який надсилається Акціонеру, Наглядовій раді та Голові Правління.
 8.          Обов’язкова фінансова звітність та результати щорічного аудиту оприлюднюються у друкованих та електронних засобах масової інформації, а також на офіційному веб-сайті НСТУ. Щорічний (загальний) звіт про діяльність НСТУ оприлюднюється також на офіційному сайті Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення.

125.Відповідальність за організацію, стан і достовірність бухгалтерського обліку та фінансової звітності НСТУ, своєчасне надання відомостей про діяльність НСТУ, що надаються Акціонеру, кредиторам і в засоби масової інформації, несе Правління.

 1.          Керівники відокремлених структурних підрозділів несуть відповідальність, передбачену законом, за забезпечення належної організації бухгалтерського обліку, збереження бухгалтерських документів, регістрів бухгалтерського та податкового обліку, фінансової, податкової та статистичної звітності протягом встановленого законодавством строку, за порушення фінансової, розрахунково-платіжної і касової дисципліни, за повноту та достовірність складеного фінансового плану, окремого балансу, оперативної, фінансової, статистичної і податкової звітності, а також за своєчасність її подання відповідним органам НСТУ, за своєчасну сплату податків і зборів до бюджетів відповідно до законодавства, цього Статуту та положень про відокремлені структурні підрозділи.

СТАТУТНИЙ КАПІТАЛ ТА ЦІННІ ПАПЕРИ

 1. Формування статутного капіталу НСТУ здійснюється шляхом придбання (оплати) вартості акцій за рахунок майна, майнових прав та нематеріальних активів, що мають грошову оцінку, Національної телекомпанії України.
 2. Вартість майна та майнових прав, внесених в оплату акцій під час утворення НСТУ, визначено на підставі зведеного акта оцінки майна з урахуванням особливостей, встановлених законодавством.
 3. Статутний капітал НСТУ становить ___________________________ гривень, який поділяється на ________________ простих іменних акцій номінальною вартістю__________ гривень кожна.
 4. Збільшення або зменшення статутного капіталу здійснюється відповідно до законодавства.
 5. НСТУ випускає акції в бездокументарній формі на весь розмір статутного капіталу і проводить реєстрацію їх випуску в установленому законодавством порядку.
 6. Акціонер не може відчужувати належні йому акції, передавати в управління, заставу, використовувати для формування статутного (складеного) капіталу суб’єктів господарювання та вчиняти щодо них інші правочини, наслідком яких може бути їх відчуження з державної власності.
 7. НСТУ має право випускати та реалізовувати цінні папери, а також придбавати цінні папери інших суб’єктів господарювання в порядку і способами, визначеними законодавством.
 8. Обслуговування випуску акцій НСТУ, облік та підтвердження права власності на такі акції здійснюється відповідно до законодавства.

СТРУКТУРА

 1. Структура НСТУ базується на принципах:

ефективності реалізації завдань і мети НСТУ;

удоступнення суспільного мовлення через найбільш поширені технологічні платформи;

запровадження конвергентних мультимедійних платформ;

оптимізації діяльності телерадіожурналістів;

забезпечення ефективної системи управління.

 1. НСТУ складається з Центральної дирекції, яка знаходиться у місті Києві, та відокремлених структурних підрозділів, в тому числі регіональних.
 2. Відокремлений структурний підрозділ діє відповідно положення про такий підрозділ, затвердженого Правлінням.
 3. Відокремлений структурний підрозділ очолює його керівник, який призначається на конкурсній основі Правлінням та здійснює свої повноваження відповідно до положення про такий підрозділ, на підставі і в межах довіреності, виданої Головою Правління.
 4. Керівник відокремленого структурного підрозділу бере участь у підготовці колективного договору відповідного відокремленого структурного підрозділу, підписує цей договір та забезпечує його виконання з боку роботодавця.
 5. НСТУ в своїй структурі може мати структурний підрозділ, який забезпечує мовлення за межами України.
 6. Керівник відокремленого структурного підрозділу несе відповідальність згідно з чинним законодавством України, положенням про такий підрозділ та іншими внутрішніми документами НСТУ.
 7. Відповідальними за телевізійне та радіомовлення, та інші аудіовізуальні послуги є відповідні структурні підрозділи НСТУ згідно з затвердженими положеннями про них. Відповідальними за регіональне телерадіомовлення є відокремлені (регіональні) структурні підрозділи НСТУ.
 8. При НСТУ можуть бути створені громадські ради та інші дорадчі органи за рішенням Наглядової ради, яка визначає порядок їх діяльності та формування складу.

ТРУДОВИЙ ТА ТВОРЧИЙ КОЛЕКТИВ

 1. Трудовий колектив НСТУ становлять усі фізичні особи, які беруть участь у її діяльності та діяльності її відокремлених структурних підрозділів на основі трудового договору (контракту) або інших форм, що регулюють трудові відносини працівників з НСТУ.
 2. Правовий статус трудового колективу НСТУ визначається законодавством.
 3. Повноваження трудового колективу НСТУ реалізуються загальними зборами трудового колективу, зборами трудових колективів відокремлених структурних підрозділів або шляхом використання представницької демократії – конференції трудового колективу, що проводяться не рідше одного разу на рік.
 4. Загальні збори трудового колективу вважаються правомочними, якщо в них бере участь більш як половина загальної кількості членів колективу, а конференція – не менш як дві третини делегатів.
 5. Загальні збори або конференція трудового колективу НСТУ:

вирішують нагальні питання діяльності НСТУ;

розглядають і схвалюють проект колективного договору НСТУ та уповноважує свого представника на його підписання;

заслуховують інформацію про виконання сторонами колективного договору НСТУ;

здійснюють інші повноваження відповідно до законодавства.

 1. На зборах трудового колективу відокремленого структурного підрозділу:

вирішуються нагальні питання діяльності НСТУ та відокремленого структурного підрозділу;

розглядається і схвалюється проект колективного договору структурного підрозділу та уповноважується представник трудового колективу на його підписання;

заслуховується інформація про виконання сторонами колективного договору.

 1. Рішення загальних зборів трудового колективу (конференції) приймається простою більшістю голосів присутніх на них членів трудового колективу шляхом відкритого голосування.
 2. Захист і представництво інтересів трудового колективу НСТУ здійснює профспілковий орган, який уповноважений представляти його інтереси.
 3. Профспілкові організації, як суб’єкти соціального діалогу, реалізують правовий статус через свої виборні органи, які виступають представниками відокремлених структурних підрозділів та трудового колективу НСТУ у відповідності до та статутів профспілкових організацій.
 4. Регулювання виробничих, трудових та соціальних відносин трудового колективу НСТУ з роботодавцем здійснюється шляхом укладення колективного договору.
 5. Колективні договори можуть укладатися в відокремлених структурних підрозділах, в межах компетенції цих підрозділів.
 6. Порядок укладання колективних договорів визначається законодавством та сторонами в межах їх компетенції.
 7. Форми і системи оплати праці, норми праці, розцінки, тарифні сітки, схеми посадових окладів, умови запровадження та розміри надбавок, доплат, премій, винагород та інших заохочувальних, компенсаційних і гарантійних виплат встановлюються в колективному договорі з дотриманням норм і гарантій, передбачених законодавством, генеральною та галузевими (міжгалузевими) угодами.
 8. Творчий колектив НСТУ складається з телерадіожурналістів.
 9. Творчий колектив НСТУ має право відстоювати інтереси телерадіожурналістів та здійснювати контроль за отриманням їхніх прав, вимог щодо заборони цензури і втручання у творчу діяльність НСТУ.
 10. Збори творчого колективу НСТУ обирають п’ять членів редакційної ради НСТУ.
 11. Збори творчого колективу відокремленого (регіонального) структурного підрозділу НСТУ обирають трьох осіб до складу Редакційної ради відповідного підрозділу НСТУ.
 12. Телерадіожурналісти мають право:

брати участь у зборах творчого колективу НСТУ, вносити пропозиції щодо розгляду ними питань;

пропонувати кандидатури до складу редакційної ради НСТУ (редакційної ради відповідного відокремленого (регіонального) структурного підрозділу НСТУ), бути обраним до її складу;

звертатися до Редакційної ради (редакційної ради відповідного відокремленого (регіонального) структурного підрозділу НСТУ) щодо порушень своїх прав або прав інших телерадіожурналістів, вимог щодо заборони цензури і втручання у творчу діяльність НСТУ, порушень редакційного статуту НСТУ.

 1. Творчий колектив зобов’язаний дотримуватися програмної концепції НСТУ, керуватися цим Статутом.
 2. Контроль за додержанням законодавства про працю покладається на Правління.

ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО СТАТУТУ ТА ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ

 1. Зміни до цього Статуту вносяться Кабінетом Міністрів України за поданням Наглядової ради.
 2. Рішення про припинення НСТУ приймається у встановленому Законом порядку.

 


 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
рішення правління ПАТ “НСТУ”
від 25.05.2018 № 57

АНТИКОРУПЦІЙНА ПРОГРАМА 
публічного акціонерного товариства
“Національна суспільна телерадіокомпанія України”

Цією Антикорупційною програмою публічне акціонерне товариство “Національна суспільна телерадіокомпанія України” (далі – НСТУ) проголошує, що її працівники і посадові особи у своїй внутрішній діяльності, а також у правовідносинах із діловими партнерами, органами державної влади, органами місцевого самоврядування, керуються принципом “нульової толерантності” до будь-яких проявів корупції і вживатимуть усіх передбачених законодавством заходів щодо запобігання, виявлення та протидії корупції та пов’язаних із нею дій.

І. Загальні положення

1. Ця Антикорупційна програма є комплексом правил і процедур щодо виявлення, протидії та запобігання корупції у діяльності НСТУ

2. Ця Антикорупційна програма розроблена відповідно до статей 62, 63 Закону України “Про запобігання корупції” (далі – Закон).

3. У цій Антикорупційній програмі терміни вживаються в такому значенні:

антикорупційна експертиза – діяльність із виявлення в нормативно-правових актах, проектах актів положень, які самостійно чи у поєднанні з іншими нормами можуть сприяти вчиненню корупційних правопорушень або правопорушень, пов’язаних із корупцією;

близькі особи – особи, які спільно проживають, пов’язані спільним побутом і мають взаємні права та обов’язки із суб’єктом, зазначеним у частині першій статті 3 Закону (крім осіб, взаємні права та обов’язки яких із суб’єктом не мають характеру сімейних), у тому числі особи, які спільно проживають, але не перебувають у шлюбі, а також – незалежно від зазначених умов – чоловік, дружина, батько, мати, вітчим, мачуха, син, дочка, пасинок, падчерка, рідний брат, рідна сестра, дід, баба, прадід, прабаба, внук, внучка, правнук, правнучка, зять, невістка, тесть, теща, свекор, свекруха, усиновлювач чи усиновлений, опікун чи піклувальник, особа, яка перебуває під опікою або піклуванням згаданого суб’єкта;

державний орган – орган державної влади, в тому числі колегіальний державний орган, інший суб’єкт публічного права незалежно від наявності статусу юридичної особи, якому згідно із законодавством надані повноваження здійснювати від імені держави владні управлінські функції, юрисдикція якого поширюється на всю територію України або на окрему адміністративно-територіальну одиницю;

корупційне правопорушення – діяння, що містить ознаки корупції, вчинене особою, зазначеною у частині першій статті 3 цього Закону, за яке законом встановлено кримінальну, дисциплінарну та/або цивільно-правову відповідальність;

корупція – використання особою, зазначеною у частині першій статті 3 Закону, наданих їй службових повноважень чи пов’язаних з ними можливостей з метою одержання неправомірної вигоди або прийняття такої вигоди чи прийняття обіцянки/пропозиції такої вигоди для себе чи інших осіб або відповідно обіцянка/пропозиція чи надання неправомірної вигоди особі, зазначеній у частині першій статті 3 Закону, або на її вимогу іншим фізичним чи юридичним особам з метою схилити цю особу до протиправного використання наданих їй службових повноважень чи пов’язаних з ними можливостей;

неправомірна вигода – грошові кошти або інше майно, переваги, пільги, послуги, нематеріальні активи, будь-які інші вигоди нематеріального чи негрошового характеру, які обіцяють, пропонують, надають або одержують без законних на те підстав;

подарунок – грошові кошти або інше майно, переваги, пільги, послуги, нематеріальні активи, які надають/одержують безоплатно або за ціною, нижчою мінімальної ринкової;

потенційний конфлікт інтересів – наявність у особи приватного інтересу у сфері, в якій вона виконує свої службові чи представницькі повноваження, що може вплинути на об’єктивність чи неупередженість прийняття нею рішень або на вчинення чи невчинення дій під час виконання зазначених повноважень;

посадові особи НСТУ – працівники НСТУ, які є членами органів управління, утворених відповідно до Статуту НСТУ, працівники філій НСТУ та самостійних структурних підрозділів центральної дирекції НСТУ, до повноважень яких віднесено здійснення організаційно-розпорядчих та/або адміністративно-господарських функцій;

правопорушення, пов’язане з корупцією – діяння, що не містить ознак корупції, але порушує встановлені Законом вимоги, заборони та обмеження, вчинене особою, зазначеною у частині першій статті 3 Закону, за яке законом встановлено кримінальну, адміністративну, дисциплінарну та/або цивільно-правову відповідальність;

приватний інтерес – будь-який майновий чи немайновий інтерес особи, у тому числі зумовлений особистими, сімейними, дружніми чи іншими позаслужбовими стосунками з фізичними чи юридичними особами, у тому числі ті, що виникають у зв’язку з членством або діяльністю в громадських, політичних, релігійних чи інших організаціях;

пряме підпорядкування – відносини прямої організаційної або правової залежності підлеглої особи від її керівника, в тому числі через вирішення (участь у вирішенні) питань прийняття на роботу, звільнення з роботи, застосування заохочень, дисциплінарних стягнень, надання вказівок, доручень тощо, контролю за їх виконанням;

реальний конфлікт інтересів – суперечність між приватним інтересом особи та її службовими чи представницькими повноваженнями, що впливає на об’єктивність або неупередженість прийняття рішень або на вчинення чи невчинення дій під час виконання зазначених повноважень;

спеціально уповноважені суб’єкти у сфері протидії корупції – органи прокуратури, Національної поліції, Національне антикорупційне бюро України, Національне агентство з питань запобігання корупції;

суб’єкти декларування – посадові особи НСТУ та особи, які претендують на заняття посади посадової особи НСТУ, які зобов’язані подавати декларацію відповідно до Закону;

уповноважена особа (Уповноважений) – посадова особа НСТУ, визначена наказом голови правління НСТУ, яка є уповноваженою на виконання функцій запобігання та виявлення корупції в НСТУ та відповідальною за реалізацію цієї Антикорупційної програми;

члени сім’ї – особи, які перебувають у шлюбі, а також їхні діти, у тому числі повнолітні, батьки, особи, які перебувають під опікою і піклуванням, інші особи, які спільно проживають, пов’язані спільним побутом, мають взаємні права та обов’язки (крім осіб, взаємні права та обов’язки яких не мають характеру сімейних), у тому числі особи, які спільно проживають, але не перебувають у шлюбі.

Інші терміни в цій Антикорупційній програмі вживаються згідно з чинним законодавством.

4. Ця Антикорупційна програма затверджується рішенням правління НСТУ після її обговорення з працівниками НСТУ та вводиться в дію наказом голови правління НСТУ.

5. Текст цієї Антикорупційної програми розміщено на офіційному веб-сайті НСТУ та офіційних сайтах філій НСТУ.

ІІ. Сфера застосування та коло осіб, відповідальних за реалізацію Антикорупційної програми

1. Ця Антикорупційна програма є обов’язковою для виконання всіма працівниками НСТУ, особами, які претендують на заняття посад посадових осіб НСТУ, та рекомендованою до використання діловими партнерами НСТУ.

2. Антикорупційна програма також застосовується у правовідносинах із органами державної влади та органами місцевого самоврядування.

3. Здійснення заходів щодо виконання (реалізації) Антикорупційної програми в межах своїх повноважень провадять:

1) члени наглядової ради НСТУ і члени правління НСТУ;
2) голова правління НСТУ та виконавчий директор НСТУ;
3) уповноважена особа;
4) керівники самостійних структурних підрозділів центральної дирекції НСТУ та керівники філій НСТУ;
5) суб’єкти декларування та інші працівники НСТУ (далі – працівники).

ІІІ. Антикорупційні заходи у діяльності НСТУ

1. НСТУ забезпечує розробку та вжиття заходів, які є необхідними для запобігання, виявлення і протидії корупції у своїй діяльності.

2. Антикорупційні заходи в НСТУ включають:

 • антикорупційні стандарти і процедури в діяльності НСТУ;
 • періодичну оцінку корупційних ризиків у діяльності НСТУ.

3. Основними антикорупційними стандартами і процедурами в діяльності НСТУ є:

1) ознайомлення працівників із змістом Антикорупційної програми (в тому числі щойно зарахованими) та вимогами Закону, проведення навчальних, інструктивних, консультаційних та профілактичних заходів з питань запобігання і протидії корупції;
2) антикорупційна перевірка ділових партнерів;
3) обов’язкове дотримання Антикорупційної програми працівниками НСТУ та особами, які претендують на заняття посад посадових осіб НСТУ;
4) критерії обрання ділових партнерів НСТУ;
5) обмеження щодо підтримки політичних партій, здійснення благодійної діяльності;
6) механізм повідомлення про виявлення ознак порушення Антикорупційної програми, ознак вчинення корупційного або пов’язаного з корупцією правопорушення, а також конфіденційність таких повідомлень та захист викривачів;
7) здійснення Уповноваженим та працівниками НСТУ функцій щодо запобігання корупції;
8) процедура розгляду повідомлень викривачів, включаючи внутрішнє розслідування, і прийняття рішень за її результатами;
9) норми професійної етики та обов’язки і заборони для працівників;
10) механізм запобігання і врегулювання конфлікту інтересів;
11) обмеження щодо подарунків;
12) нагляд і контроль за дотриманням вимог Антикорупційної програми;
13) запобігання корупції у сфері закупівель.

4. Періодична оцінка корупційних ризиків у діяльності НСТУ

1) НСТУ не менше одного разу на рік здійснює внутрішню оцінку корупційних ризиків у своїй діяльності.
2) корупційним ризиком є обґрунтована ймовірність настання події корупційного чи пов’язаного з корупцією правопорушення або порушення вимог цієї Антикорупційної програми.
3) Оцінка корупційних ризиків у НСТУ проводиться комісією з оцінки корупційних ризиків (далі – Комісія).

Порядок діяльності та склад Комісії затверджуються головою правління НСТУ.

До складу Комісії входять: Уповноважений (голова Комісії), керівники структурних підрозділів НСТУ, представник профспілкової організації / ради трудового колективу, а також інші працівники, визначені головою правління за погодженням з Уповноваженим.

Під час проведення оцінки корупційних ризиків за ініціативою Уповноваженого до роботи Комісії без включення до її складу можуть залучатися інші працівники НСТУ, а також незалежні експерти чи спеціалісти.

Уповноважений з метою недопущення конфлікту інтересів або необ’єктивності у роботі Комісії при розподілі функцій між членами Комісії бере до уваги коло їх посадових обов’язків у НСТУ.

4) Метою діяльності Комісії є запобігання, виявлення і усунення корупційних ризиків у діяльності посадових осіб та працівників НСТУ.

5) Корупційні ризики у діяльності НСТУ поділяються на внутрішні та зовнішні.

Внутрішні корупційні ризики ідентифікуються в організаційно-управлінських, фінансово-господарських, кадрових, юридичних процедурах діяльності НСТУ.

Зовнішні корупційні ризики ідентифікуються у діяльності ділових партнерів, у тому числі органів державної влади, органів місцевого самоврядування, з якими НСТУ перебуває у ділових правовідносинах.

6) За результатами ідентифікації корупційних ризиків Комісією відповідно до порядку її діяльності здійснюються їхнє визначення та опис, класифікація за категоріями та видами.

7) За результатами оцінки корупційних ризиків у діяльності НСТУ Комісія готує письмовий звіт, що підписується членами Комісії.

Звіт складається за формою і структурою, визначеними в порядку діяльності Комісії.

Звіт за результатами оцінки корупційних ризиків подається голові правління НСТУ і повинен містити:

а) ідентифіковані корупційні ризики, а також причини, що їх породжують, та умови, що їм сприяють;
б) оцінку виявлених корупційних ризиків;
в) пропозиції щодо заходів із запобігання, усунення (зменшення) рівня виявлених корупційних ризиків.

Текст звіту надається для ознайомлення працівникам НСТУ, а також може бути оприлюднений на веб-сайті НСТУ.

8) Якщо під час заходів щодо оцінки корупційних ризиків Уповноважений виявить факт порушення цієї Антикорупційної програми, вчинення корупційного або пов’язаного з корупцією правопорушення, він ініціює перед головою правління НСТУ питання проведення внутрішнього розслідування у порядку, передбаченому розділом XV цієї Антикорупційної програми.

9) У НСТУ не рідше ніж один раз на три роки повинна проходити зовнішня оцінка корупційних ризиків, яку проводять організації, що надають аудиторські, юридичні чи консалтингові послуги, або незалежні експерти.

10) За результатами опрацювання звіту внутрішньої та/або зовнішньої оцінки корупційних ризиків голова правління НСТУ вживає необхідних заходів для запобігання, виявлення і протидії корупції у діяльності НСТУ, в тому числі шляхом зміни існуючих антикорупційних стандартів та процедур.

5. Опис антикорупційних стандартів і процедур діяльності НСТУ.

1) З метою формування належного рівня антикорупційної культури Уповноваженим / відповідальною особою філії для працівників (у тому числі нових) проводиться обов’язкове вступне ознайомлення із Законом, цією Антикорупційною програмою.
2) Положення щодо обов’язковості дотримання Антикорупційної програми включаються до правил внутрішнього трудового розпорядку НСТУ, положень про структурні підрозділи, всіх трудових договорів, а також включаються або можуть включатися до договорів, які укладаються НСТУ.

Примірні форми антикорупційних застережень розробляються Уповноваженим з урахуванням сфер діяльності НСТУ.

3) Ділові партнери НСТУ (контрагенти, посередники, консультанти, орендодавці, підрядники, субпідрядники, орендарі, орендодавці, покупці, продавці та ін.) обираються згідно з критеріями, які базуються на прозорості діяльності, конкурентності, якості товарів, робіт і послуг та надійності. НСТУ прагне співпрацювати з діловими партнерами, що поділяють ті ж цінності. З метою реалізації задекларованої політики НСТУ завжди інформує ділових партнерів про всі вимоги та стандарти, встановлені в НСТУ, зважає на їх репутацію та наявність системи заходів, спрямованої на запобігання корупції.

4) Уповноважений / відповідальна особа філії проводить антикорупційну перевірку наявних або потенційних ділових партнерів НСТУ з метою оцінки наявності корупційних ризиків.
Антикорупційна перевірка здійснюється відповідно до вимог Антикорупційної програми, а також стандартів та процедур для різних сфер діяльності НСТУ.

За результатами антикорупційної перевірки ділового партнера НСТУ Уповноважений, у разі необхідності або на вимогу, складає письмову рекомендацію голові правління НСТУ.

У разі негативної рекомендації Уповноваженого голова правління НСТУ для продовження або початку правовідносин із таким діловим партнером має ухвалити обґрунтоване рішення з цього питання.

5) НСТУ не може здійснювати внески на підтримку політичних партій.

Благодійна діяльність НСТУ за загальним правилом має здійснюватися (у разі відсутності заборон, встановлених законодавством) лише через благодійні організації відповідно до законодавства.

6) Здійснення благодійної діяльності НСТУ не допускається, якщо:

а) її здійснення є умовою укладення будь-якого договору, ухвалення рішення органом державної влади, органом місцевого самоврядування або здійснюється з метою отримання переваг у підприємницькій діяльності;
б) діловий партнер або орган державної влади, орган місцевого самоврядування наполягає на здійсненні того чи іншого виду благодійної діяльності через певну благодійну організацію.

Уповноважений веде реєстр здійснених НСТУ внесків на благодійну діяльність. Дані в такому реєстрі підлягають зберіганню не менше 5 років.

7) Для повідомлення працівниками НСТУ про факти порушення цієї Антикорупційної програми, вчинення корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень (далі – повідомлення) Уповноважений розміщує відповідну інформацію на інформаційних стендах у приміщенні НСТУ та на офіційному веб-сайті. Повідомлення надаються на:

номер телефону для здійснення повідомлень 044-481-08-09; внутрішній 66-09;
адресу електронної пошти для здійснення повідомлень: protsenko@ntu.ua.

а) Повідомлення про порушення Закону, цієї Антикорупційної програми підлягають розгляду Уповноваженим, якщо наведена у ньому інформація стосується конкретної особи і містить фактичні дані, які можуть бути перевірені.
б) Уповноважений веде реєстр повідомлень про факти порушення Антикорупційної програми або ознак вчинення корупційних чи пов’язаних з корупцією правопорушень.
в) Повідомлення про порушення вимог Закону, цієї Антикорупційної програми підлягає перевірці у термін не більше п’ятнадцяти робочих днів від дня його отримання. Якщо у зазначений термін перевірити інформацію, що міститься в повідомленні, неможливо, Уповноважений з дозволу виконавчого директора або голови правління НСТУ продовжують термін розгляду повідомлення до тридцяти робочих днів від дня його отримання.

У разі підтвердження викладеної у повідомленні інформації про порушення вимог Закону, цієї Антикорупційної програми Уповноважений інформує голову правління або виконавчого директора НСТУ. Голова правління або виконавчий директор НСТУ вживає заходів щодо припинення виявленого порушення, усунення його наслідків та притягнення винних осіб до дисциплінарної відповідальності, а у випадках виявлення ознак кримінального або адміністративного правопорушення також забезпечує інформування спеціально уповноважених суб’єктів у сфері протидії корупції.

IV. Норми професійної етики працівників НСТУ

1. Посадові особи НСТУ під час виконання своїх функціональних обов’язків зобов’язані неухильно додержуватися загальновизнаних етичних норм поведінки.

2. Працівники НСТУ толерантно і з повагою ставляться до політичних поглядів, ідеологічних та релігійних переконань інших осіб, а також зобов’язуються не використовувати свої повноваження в інтересах політичних партій та/або політиків.

3. Працівники НСТУ діють об’єктивно, незважаючи на особисті інтереси, особисте ставлення до будь-яких осіб, на свої політичні погляди, ідеологічні, релігійні або інші особисті погляди чи переконання.

4. Працівники НСТУ сумлінно, компетентно, вчасно, результативно і відповідально виконують функціональні обов’язки, рішення та доручення органів і посадових осіб, яким вони підпорядковані, підзвітні або підконтрольні, а також не допускають зловживань та неефективного використання коштів і майна НСТУ.

5. Працівники НСТУ не розголошують і не використовують в інший спосіб конфіденційну інформацію, що стала їм відома у зв’язку з виконанням своїх функціональних обов’язків, крім випадків, встановлених законом.

6. Працівники НСТУ, незважаючи на особисті інтереси, утримуються від виконання рішень чи доручень керівництва НСТУ, якщо вони становлять загрозу охоронюваним законом правам, свободам чи інтересам окремих громадян, юридичних осіб, державним або суспільним інтересам або суперечать законодавству.

7. Працівники НСТУ самостійно оцінюють правомірність наданих керівництвом рішень чи доручень та можливу шкоду, що буде завдана у разі виконання таких рішень чи доручень.

У разі отримання для виконання рішень чи доручень, які працівник НСТУ вважає незаконними або такими, що становлять загрозу охоронюваним законом правам, свободам чи інтересам окремих громадян, юридичних осіб, державним або суспільним інтересам, він повинен негайно в письмовій формі повідомити про це безпосереднього керівника, виконавчого директора, голову правління НСТУ або Уповноваженого.

V. Права і обов’язки працівників, посадових осіб НСТУ (крім Уповноваженого)

1. Голова та члени наглядової ради НСТУ, працівники та посадові особи НСТУ мають право:

1) надавати пропозиції щодо удосконалення цієї Антикорупційної програми;
2) у визначеному законодавством та цією Антикорупційною програмою порядку звернутися за роз’ясненнями щодо змісту та порядку виконання антикорупційного законодавства (в тому числі конфлікту інтересів) до Уповноваженого.

2. Працівники НСТУ зобов’язані:

1) дотримуватися відповідних вимог Закону, цієї Антикорупційної програми та пов’язаних з нею внутрішніх документів, а також забезпечувати практичну реалізацію Антикорупційної програми;
2) виконувати свої безпосередні обов’язки з врахуванням інтересів НСТУ;
3) невідкладно інформувати Уповноваженого або безпосереднього керівника, виконавчого директора чи голову правління НСТУ про випадки порушення вимог Антикорупційної програми (або про випадки підбурювання до таких дій), вчинення корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень іншими працівниками НСТУ або іншими фізичними чи юридичними особами, з якими НСТУ перебуває або планує перебувати у ділових відносинах;
4) невідкладно інформувати Уповноваженого, безпосереднього керівника, виконавчого директора або голову правління НСТУ про виникнення реального чи потенційного конфлікту інтересів;
5) утримуватися від поведінки, яка може бути розціненою як готовність вчинити корупційне правопорушення, пов’язане з діяльністю НСТУ;
6) не вчиняти та не брати участі у вчиненні корупційних правопорушень, пов’язаних з діяльністю НСТУ;
7) вживати заходів у межах своєї компетенції щодо припинення корупційного правопорушення та негайно письмово повідомити про це Уповноваженого;
8) вживати заходів щодо недопущення виникнення реального, потенційного конфлікту інтересів;
9) не вчиняти дій та не приймати рішень в умовах реального конфлікту інтересів;
10) повідомляти не пізніше наступного робочого дня з моменту, коли дізналися чи повинні були дізнатися про наявність у них реального чи потенційного конфлікту інтересів, безпосереднього керівника;

3. Посадові особи НСТУ зобов’язані:

1) виконувати вимоги, передбачені пукнтом 2 цього розділу;
2) протягом 30 днів після призначення на посаду передати в управління іншій особі належні їм підприємства та корпоративні права у порядку, встановленому статтею 36 Закону;
3) подавати декларації осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, відповідно до розділу VII Закону;
4) подавати повідомлення у разі суттєвої зміни у майновому стані відповідно до статті 52 Закону;
5) подавати повідомлення у разі відкриття суб’єктом декларування або членом його сім’ї валютного рахунка в установі банку-нерезидента відповідно до статті 52 Закону.

4. Працівникам та посадовим особам НСТУ забороняється:

1) використовувати свої службові повноваження або своє становище та пов’язані з цим можливості з метою одержання неправомірної вигоди для себе чи інших осіб;
2) використовувати будь-яке майно НСТУ чи її кошти в приватних інтересах;
3) безпосередньо або через інших осіб вимагати, просити, одержувати будь-яку матеріальну або нематеріальну вигоду для себе чи для близьких осіб від юридичних чи фізичних осіб у зв’язку із здійсненням своїх посадових обов’язків, яка не передбачена трудовим або іншим договором між ними та НСТУ;
4) організовувати, бути посередником або особисто здійснювати будь-які готівкові або безготівкові платежі чи розрахунки з діловими партнерами НСТУ, якщо такі платежі чи розрахунки не передбачені чинними правочинами;
5) впливати прямо або опосередковано на рішення з метою отримання будь-якої матеріальної або нематеріальної вигоди для себе чи для близьких осіб, яка не передбачена трудовим або іншим договором між ними та НСТУ;
6) вчиняти будь-які дії, які прямо або опосередковано підбурюють до порушення вимог Закону чи цієї Антикорупційної програми та на користь своїх приватних інтересів або приватних інтересів третіх осіб.

5. Після звільнення або іншого припинення співробітництва з НСТУ особі забороняється розголошувати або використовувати в інший спосіб у своїх інтересах інформацію (конфіденційну), яка стала їй відома у зв’язку з виконанням своїх повноважень, договірних зобов’язань, крім випадків, встановлених Законом.

6. Вимагання, прохання, одержання подарунків для себе чи третіх осіб від юридичних або фізичних осіб працівниками та посадовими особами НСТУ (безпосередньо або через інших осіб) у зв’язку із виконанням своїх повноважень або своїм становищем та пов’язаними з цим можливостями не допускаються.

Працівники та посадові особи НСТУ можуть приймати подарунки, які відповідають загальновизнаним уявленням про гостинність (наприклад, подарунки у вигляді сувенірної продукції, пригощення їжею та напоями, запрошення на розважальні заходи, відшкодування транспортних витрат та проживання в готелі), крім випадків, передбачених у пункті 5 цього розділу, якщо вартість таких подарунків не перевищує двох прожиткових мінімумів, встановлених для працездатної особи на 1 січня того року, в якому прийнято подарунки.

Передбачене цим пунктом обмеження щодо вартості подарунків не поширюється на подарунки, які:

 • даруються близькими особами;
 • одержуються як загальнодоступні знижки на товари, послуги, загальнодоступні виграші, призи, премії, бонуси.

У разі виявлення подарунка щодо якого існує заборона у його одержанні у службовому приміщенні, а також у разі надходження пропозиції подарунка працівники, посадові особи НСТУ зобов’язані невідкладно, але не пізніше одного робочого дня вжити таких заходів:

1) відмовитися від пропозиції;
2) за можливістю ідентифікувати особу, яка зробила пропозицію;
3) залучити свідків, якщо це можливо, у тому числі з числа працівників НСТУ;
4) письмово повідомити про пропозицію Уповноваженого та безпосереднього керівника (за наявності) або виконавчого директора чи голову правління НСТУ.

Про виявлення майна, що може бути неправомірною вигодою, або подарунка складається акт, який підписується особою, яка виявила неправомірну вигоду або подарунок, та Уповноваженим або її безпосереднім керівником, виконавчим директором чи головою правління НСТУ.

У разі якщо майно, що може бути неправомірною вигодою, або подарунок виявляє особа, яка є виконавчим директором, головою правління НСТУ або Уповноваженим, акт про виявлення такого майна підписує ця особа або особа, уповноважена на виконання обов’язків виконавчого директора, голови правління НСТУ у разі його відсутності.

7. Працівники та посадові особи НСТУ, а також особи, які діють від імені НСТУ, утримуються від пропозиції подарунків державним службовцям, народним депутатам України, депутатам місцевих рад, їх близьким особам, фактичним або потенційним діловим партнерам, їх працівникам або представникам, а також від будь-якої іншої поведінки, яка може бути розціненою як готовність вчинити корупційне правопорушення, пов’язане з діяльністю НСТУ.

Подарунки можуть бути дозволені у випадках, коли вони відповідають загальновизнаним уявленням про гостинність і їх вартість не перевищує встановлені законом розміри.

Загальну політику НСТУ щодо пропозицій подарунків від імені НСТУ в рамках загальновизнаних уявлень про гостинність визначає голова правління НСТУ із врахуванням вимог законодавства.

8. Про кожен факт пропозиції подарунка або отримання подарунка в рамках загальновизнаних уявлень про гостинність працівники, посадові особи НСТУ протягом одного робочого дня письмово повідомляють Уповноваженого / відповідальну особу у філіях.

VI. Права і обов’язки Уповноваженого та підпорядкованих йому працівників (у разі їх наявності)

1. Уповноважений НСТУ призначається головою правління НСТУ відповідно до законодавства про працю та установчих документів НСТУ.
2. Уповноваженим може бути фізична особа, яка здатна за своїми діловими та моральними якостями, професійним рівнем, станом здоров’я виконувати відповідні обов’язки.
3. Не може бути призначена на посаду Уповноваженого особа / відповідальна особа у філії, яка:

 • має непогашену чи не зняту в установленому законом порядку судимість;
 • за рішенням суду визнана недієздатною чи дієздатність якої обмежена;
 • звільнена з посад у державних органах, органах влади Автономної Республіки Крим, органах місцевого самоврядування за порушення присяги або у зв’язку з вчиненням корупційного правопорушення чи правопорушення, пов’язаного з корупцією, – протягом трьох років з дня такого звільнення.

4. Несумісною з діяльністю Уповноваженого є робота на посадах, зазначених у пункті 1 частини першої статті 3 Закону, а також будь-яка інша діяльність, яка створює реальний чи потенційний конфлікт інтересів з діяльністю НСТУ.

У разі виникнення обставин несумісності Уповноважений у дводенний строк з дня виникнення таких обставин зобов’язаний повідомити про це голову правління НСТУ з одночасним поданням заяви про розірвання трудового договору за власною ініціативою.

5. Звільнення Уповноваженого здійснюється відповідно до статті 64 Закону.

6. Про звільнення особи з посади Уповноваженого виконавчий директор або голова правління НСТУ письмово повідомляє Національне агентство протягом двох робочих днів та здійснює призначення нової кандидатури на вказану посаду.

7. Головними завданнями Уповноваженого є підготовка, забезпечення реалізації та контроль за здійсненням заходів щодо запобігання, протидії і виявлення корупції в НСТУ.

8. Уповноважений реалізує свої права і обов’язки безпосередньо. Уповноважений для виконання своїх функцій залучає працівників управління з запобігання корупції департаменту безпеки та запобігання корупційним проявам. Структурний підрозділ Уповноваженого створюється та ліквідовується в установленому порядку. Працівники структурного підрозділу призначаються на посади та звільняються з посад за згодою Уповноваженого.

9. Здійснення Уповноваженим своїх функцій в НСТУ є незалежним. Втручання у діяльність Уповноваженого з боку працівників, посадових осіб НСТУ, ділових партнерів НСТУ, а також інших осіб забороняється.

Забороняється покладення на Уповноваженого обов’язків, що не належать або виходять за межі його повноважень, визначених Законом і цією Антикорупційною програмою, чи обмежують виконання ним повноважень.

10. Виконавчий директор та голова правління НСТУ:

1) забезпечують Уповноваженому належні матеріальні та організаційні умови праці;
2) сприяють виконанню Уповноваженим функцій, передбачених Законом та цією Антикорупційною програмою;
3) оперативно реагують на письмові та усні звернення, пропозиції та рекомендації Уповноваженого, надані ним в межах реалізації цієї Антикорупційної програми;
4) за ініціативою Уповноваженого надсилають запити до органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності з метою отримання від них відповідної інформації та матеріалів, необхідних для виконання покладених на Уповноваженого завдань.

11. Уповноважений для виконання покладених на нього завдань зобов’язаний:

1) виконувати свої функції об’єктивно і неупереджено;
2) організовувати підготовку внутрішніх документів НСТУ з питань формування та реалізації Антикорупційної програми;
3) розробляти і подавати на затвердження виконавчому директору або голові правління НСТУ внутрішні документи НСТУ з питань, передбачених цією Антикорупційною програмою;
4) забезпечувати здійснення нагляду, контролю та моніторингу за дотриманням працівниками, посадовими особами НСТУ Закону і цієї Антикорупційної програми;
5) проводити оцінку результатів здійснення заходів, передбачених Антикорупційною програмою;
6) забезпечувати підготовку звіту про стан виконання Антикорупційної програми;
7) забезпечувати здійснення співпраці з особами, які добросовісно повідомляють про можливі факти порушення вимог Антикорупційної програми, вчинення корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень;
8) забезпечувати підготовку та подання голові правління або виконавчому директору НСТУ пропозицій щодо плану проведення перевірок дотримання вимог Антикорупційної програми;
9) брати участь у проведенні перевірок та внутрішніх розслідувань, які проводяться згідно з цією Антикорупційною програмою;
10) брати участь у проведенні періодичної оцінки корупційних ризиків у діяльності НСТУ;
11) забезпечувати формування і ведення:

 • реєстру працівників НСТУ, притягнутих до відповідальності за порушення вимог Антикорупційної програми, вчинення корупційного правопорушення чи правопорушення, пов’язаного з корупцією;
 • реєстру проведених згідно з Антикорупційною програмою внутрішніх розслідувань та перевірок;
 • реєстру повідомлень про конфлікт інтересів та про порушення вимог Антикорупційної програми, вчинення корупційного правопорушення чи правопорушення, пов’язаного з корупцією, у разі отримання таких повідомлень;

12) організовувати і проводити антикорупційну перевірку ділових партнерів НСТУ;
13) забезпечувати конфіденційність інформації та захист працівників, які повідомили про порушення вимог Антикорупційної програми, вчинення корупційного правопорушення чи правопорушення, пов’язаного з корупцією;
14) надавати посадовим особам та працівникам НСТУ роз’яснення та консультації, пов’язані із застосуванням Антикорупційної програми;
15) візувати заяву кандидата / працівника НСТУ про призначення/звільнення в Уповноваженого (управлінні з запобігання корупції департаменту безпеки та запобігання корупційним проявам) та письмово попереджати (Додаток 1, Додаток 2) про необхідність подання декларації особи шляхом заповнення на офіційному веб-сайті Національного агентства з питань запобігання корупції;
16) забезпечувати інформування громадськості про здійснювані НСТУ заходи із запобігання корупції;
17) брати участь у співпраці з органами державної влади, органами місцевого самоврядування, іншими юридичними особами, неурядовими та/або міжнародними організаціями з питань запобігання корупції;
18) брати участь в організації проведення заходів з підвищення кваліфікації працівників НСТУ з питань, пов’язаних із запобіганням корупції;
19) брати участь у процедурах добору та звільнення посадових осіб НСТУ;
20) забезпечувати взаємодію і координацію між структурними підрозділами НСТУ щодо підготовки, забезпечення реалізації та контролю за здійсненням заходів щодо реалізації Антикорупційної програми;
21) здійснювати інші обов’язки, передбачені Законом, цією Антикорупційною програмою, трудовим договором, посадовою інструкцією.

12. Уповноважений для забезпечення виконання покладених на нього завдань має право:

1) отримувати від працівників, посадових осіб НСТУ письмові та усні пояснення з питань, що стосуються покладених на нього повноважень (у тому числі під час проведення періодичної оцінки корупційних ризиків, антикорупційних перевірок ділових партнерів, перевірок, внутрішніх розслідувань);
2) отримувати від підрозділів НСТУ інформацію та матеріали (завірені копії фінансових, бухгалтерських та юридичних документів, внутрішню службову кореспонденцію) стосовно діяльності НСТУ, у тому числі документи, які стосуються проведення закупівель товарів, робіт або послуг, участі у конкурсах тощо.

У разі необхідності Уповноваженому надається доступ до оригіналів документів, копії яких йому були передані. У випадках недоцільності виготовлення значної кількості копій документів Уповноваженому за рішенням керівника підрозділу можуть передаватися оригінали відповідних документів, які підлягають поверненню ним у термін, визначений виконавчим директором або головою правління НСТУ, з дати завершення проведення ним заходу, для якого вони витребовувалися;

3) отримувати проекти фінансових, організаційно-розпорядчих документів, договорів для проведення їх перевірки на предмет наявності корупційних ризиків;
4) отримувати доступ до складських приміщень, виробничих приміщень НСТУ, проведення в них контрольних заходів, якщо це необхідно для виконання покладених на нього завдань та функцій;
5) отримувати доступ до наявних в НСТУ електронних засобів зберігання і обробки даних та у разі необхідності вимагати оформлення відповідних даних на засвідченому паперовому носії;
6) залучати до виконання своїх функцій за згодою виконавчого директора або голови правління НСТУ інших працівників;
7) ініціювати направлення запитів до органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій усіх форм власності для отримання від них інформації та матеріалів, пов’язаних з діяльністю НСТУ;
8) ініціювати питання про притягнення працівників, посадових осіб НСТУ до відповідальності, у тому числі звільнення із займаних посад відповідно до законодавства;
9) звертатися до виконавчого директора або голови правління НСТУ з питань реалізації своїх повноважень та виконання обов’язків згідно з положеннями Антикорупційної програми;
10) здійснювати інші права, передбачені Законом, Антикорупційною програмою, трудовим договором та посадовою інструкцією.

13. Для реалізації Антикорупційної програми НСТУ у філіях і виконання вимог Закону її керівники призначають наказом відповідальну посадову особу з числа працівників філії.

Визначена відповідальна посадова особа (далі – відповідальна особа філії) є підконтрольна керівнику філії НСТУ та підзвітна Уповноваженому.

VII. Порядок звітування Уповноваженого перед головою правління НСТУ

1. Уповноважений не рідше одного рауз на рік забезпечує формування звіту про результати роботи із запобігання і протидії корупції в НСТУ з урахуванням даних, наданих структурними підрозділами.
Звіт про результати роботи із запобігання і протидії корупції в НСТУ (далі – Звіт) подається голові правління НСТУ щорічно до 10 лютого, а також на вимогу голови правління НСТУ – протягом року у встановлений ним строк.

2. Звіт повинен включати інформацію щодо:

1) стану виконання заходів, визначених Антикорупційною програмою;
2) результатів впровадження заходів, визначених Антикорупційною програмою;
3) виявлених порушень вимог Закону, цієї Антикорупційної програми та заходів, вжитих для усунення таких порушень;
4) кількості та результатів проведених перевірок та внутрішніх розслідувань;
5) наявних пропозицій і рекомендацій.

3. У разі необхідності зміст наданого Звіту додатково обговорюється Уповноваженим із виконавчим директором, головою правління НСТУ.

4. Загальні результати виконання Антикорупційної програми, зазначені у підпунктах 1, 2 пункту 2 цього розділу Антикорупційної програми, можуть бути розміщені у загальному відкритому доступі в електронній формі, а також на веб-сайті НСТУ.

VIII. Порядок здійснення нагляду, контролю за дотриманням Антикорупційної програми, а також оцінки результатів здійснення передбачених нею заходів

1. Уповноважений здійснює нагляд і постійний контроль за дотриманням посадовими особами НСТУ цієї Антикорупційної програми.
2. Нагляд і контроль за дотриманням цієї Антикорупційної програми здійснюються Уповноваженим у таких формах:

1) розгляд і реагування на повідомлення про порушення вимог Антикорупційної програми, вчинення корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень;
2) здійснення планових та позапланових перевірок діяльності посадових осіб НСТУ, включаючи філії, щодо виконання (реалізації) Антикорупційної програми;
3) проведення аналізу організаційно-розпорядчих, юридичних, виробничих та фінансових документів, а також їх проектів.

3. Якщо під час здійснення нагляду або контролю за дотриманням Антикорупційної програми Уповноважений виявить ознаки порушення Антикорупційної програми або ознаки вчинення корупційного або пов’язаного з корупцією правопорушення, він ініціює перед виконавчим директором або головою правління НСТУ питання проведення внутрішнього розслідування у порядку, передбаченому розділом XV цієї Антикорупційної програми та внутрішніми документами НСТУ.

4. Уповноважений забезпечує організацію здійснення оцінки результатів впровадження заходів, передбачених Антикорупційною програмою.

Для здійснення оцінки Уповноважений має право отримувати у письмовій формі відповідну інформацію від працівників та посадових осіб НСТУ про результати реалізації відповідних заходів.
Результати оцінки узагальнюються Уповноваженим у письмовому звіті, який він складає не рідше ніж раз на рік і передає голові правління НСТУ. Оцінка проводиться за критеріями, визначеними Уповноваженим.

IX. Умови конфіденційності інформування Уповноваженого працівниками про факти порушень антикорупційних вимог

1. Працівникам НСТУ гарантується конфіденційність їх повідомлень виконавчому директору, голові правління НСТУ або Уповноваженому про виявлені ознаки порушень цієї Антикорупційної програми, корупційних чи пов’язаних з корупцією правопорушень у діяльності інших працівників НСТУ та повідомлень про факти підбурення працівників НСТУ до вчинення корупційних чи пов’язаних з корупцією правопорушень.

2. Повідомлення про виявлені ознаки порушень цієї Антикорупційної програми, а також повідомлення про факти підбурення працівників НСТУ до вчинення корупційних чи пов’язаних з корупцією правопорушень можуть бути здійснені в усній чи письмовій формі, за допомогою каналів зв’язку, визначених у цій Антикорупційній програмі. Повідомлення також можуть здійснюватися працівниками та посадовими особами ділових партнерів НСТУ.

Виконавчий директор, голова правління НСТУ забезпечує цілодобову роботу вказаних каналів зв’язку та їхній захист від зовнішнього втручання і витоку інформації.

3. Подання завідомо неправдивих повідомлень не допускається.

4. Повідомлення працівників НСТУ про виявлення ознак вчинення корупційних чи пов’язаних з корупцією правопорушень можуть бути анонімними.

5. Анонімне повідомлення про виявлення ознак вчинення корупційних чи пов’язаних з корупцією правопорушень може бути розглянуто лише у випадку, коли наведена у ньому інформація стосується конкретного працівника НСТУ або ділових партнерів НСТУ та містить фактичні дані, які можуть бути перевірені.

6. Анонімне повідомлення про порушення вимог антикорупційного законодавства розглядається у термін не більше п’ятнадцяти днів від дня його отримання.

7. Якщо у вказаний термін перевірити інформацію, що міститься в повідомленні, неможливо, за рішенням виконавчого директора або голови правління НСТУ термін його розгляду може бути подовжений до тридцяти днів від дня його отримання.

8. У разі підтвердження викладеної у повідомленні інформації про порушення вимог антикорупційного законодавства Уповноважений забезпечує подання виконавчому директору або голові правління НСТУ пропозиції щодо вжиття заходів для:

 • припинення виявленого порушення та усунення його наслідків;
 • притягнення винних осіб до дисциплінарної відповідальності;
 • інформування спеціально уповноважених субєктів у сфері протидії корупції.

8. Для перевірки викладеної в повідомленні інформації Уповноважений вправі ініціювати в установленому порядку застосування заходів контролю, передбачених цією Антикорупційною програмою.

9. Перевірку інформації, викладеної в повідомленні, здійснює Уповноважений, а якщо повідомлення стосується дій самого Уповноваженого – посадова особа, визначена головою правління НСТУ.

10. Будь-які дані, що дають можливість ідентифікувати особу, яка повідомила Уповноваженого про факти підбурення до вчинення корупційного або пов’язаного з корупцією правопорушення або про виявлення ознак порушення вимог Антикорупційної програми, вчинення працівниками чи іншими особами корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень, належать до конфіденційної інформації та охороняються згідно з законом.

11. Уповноважений та особи, залучені ним до перевірки викладеної у повідомленні інформації, не вправі її розголошувати.

X. Процедури захисту працівників, які повідомили інформацію про корупційне або пов’язане з корупцією правопорушення

1. Голова правління НСТУ, виконавчий директор, керівники філій і Уповноважений у межах своїх повноважень забезпечують умови для захисту осіб, які надають допомогу в запобіганні, виявленні та протидії корупції в НСТУ.

2. Інформація про працівника, який повідомив про ознаки порушення вимог Антикорупційної програми, виявлення ознак корупційного або пов’язаного з корупцією правопорушення (далі – викривач), не може бути розголошена, крім випадків, встановлених законом.

3. Викривача не може бути звільнено чи примушено до звільнення, притягнуто до дисциплінарної відповідальності чи піддано з боку керівництва іншим негативним заходам впливу (переведення, атестація, зміна умов праці, відмова в призначенні на вищу посаду, скорочення заробітної плати тощо) або загрозі таких заходів впливу у зв’язку з повідомленням ним про порушення вимог антикорупційного законодавства або вимог Антикорупційної програми.

4. У разі витоку конфіденційної інформації про викривача голова правління НСТУ, Уповноважений за заявою такого працівника або за власною ініціативою повинен вжити всіх заходів для уникнення настання негативних наслідків для викривача, пов’язаних з таким розголошенням.

XI. Врегулювання конфлікту інтересів у діяльності працівників НСТУ

1. Працівники НСТУ зобов’язані:

 • вживати заходи щодо недопущення та врегулювання виникнення реального чи потенційного конфлікту інтересів;
 • не пізніше наступного робочого дня з дати, коли дізналися чи повинні були дізнатися про наявність у них реального чи потенційного конфлікту інтересів, письмово повідомляти про це свого безпосереднього керівника;
 • не вчиняти дій та не приймати рішень в умовах реального конфлікту інтересів.

У разі виникнення реального або потенційного конфлікту інтересів у посадової особи НСТУ вона письмово повідомляє про це безпосереднього керівника, Уповноваженого, виконавчого директора або голову правління НСТУ.

У разі виникнення реального або потенційного конфлікту інтересів в Уповноваженого він письмово повідомляє про це голову правління НСТУ.

2. Безпосередній керівник особи протягом двох робочих днів після отримання повідомлення про наявність у підлеглої йому особи реального чи потенційного конфлікту інтересів приймає рішення про спосіб врегулювання конфлікту інтересів, про що повідомляє працівника.

Безпосередній керівник, якому стало відомо про конфлікт інтересів у підлеглого йому працівника, зобов’язаний вжити передбачених законом заходів для запобігання та врегулювання конфлікту інтересів (у тому числі у разі самостійного виявлення наявного конфлікту інтересів у підлеглої йому особи без здійснення нею відповідного повідомлення).

3. У разі існування в особи сумнівів щодо наявності в неї конфлікту інтересів, вона зобов’язана звернутися за роз’ясненнями до Уповноваженого.

4. У разі якщо особа не отримала підтвердження про відсутність конфлікту інтересів, вона діє відповідно до вимог, передбачених у розділі V Закону.

5. Якщо особа отримала підтвердження про відсутність конфлікту інтересів, вона звільняється від відповідальності, якщо у діях, щодо яких вона зверталася за роз’ясненням, пізніше було виявлено конфлікт інтересів.

6. Працівники та посадові особи НСТУ можуть самостійно вжити заходів щодо врегулювання конфлікту інтересів шляхом позбавлення відповідного приватного інтересу з наданням підтвердних документів безпосередньому керівнику та Уповноваженому. Позбавлення приватного інтересу має виключати будь-яку можливість його приховування.

7. Зовнішнє врегулювання конфлікту інтересів здійснюється рішенням правління НСТУ (щодо посадових осіб – працівників органів управління), головою правління НСТУ, виконавчим директором чи керівником структурного підрозділу центральної дирекції, керівником філії НСТУ у межах повноважень шляхом:

1) усунення особи від виконання завдання, вчинення дій, прийняття рішення чи участі в його прийнятті;
2) застосування зовнішнього контролю за виконанням особою відповідного завдання, вчиненням ним певних дій чи прийняття рішень;
3) обмеження у доступі особи до певної інформації;
4) перегляду обсягу функціональних обов’язків особи;
5) переведення особи на іншу посаду;
6) звільнення особи.

8. Процедура застосування заходів зовнішнього врегулювання конфлікту інтересів визначена статтями 30-34 Закону.

9. Керівник структурного підрозділу, в якому працює особа, яка має конфлікт інтересів, вносить безпосередньому керівнику (менеджеру філії), виконавчому директору або голові правління НСТУ пропозицію про врегулювання конфлікту інтересів підлеглого працівника шляхом подання службової записки, у якій зазначає обґрунтування необхідності застосування обраного заходу.

Така службова записка обов’язково візується Уповноваженим.

Керівник структурного підрозділу може звернутися до Уповноваженого для отримання попередніх консультацій з питання вибору оптимального шляху врегулювання конфлікту інтересів.

10. Рішення про врегулювання конфлікту інтересів у діяльності посадових осіб – працівників органів управління приймається правлінням НСТУ.

XІІ. Порядок надання працівникам роз’яснень та консультацій Уповноваженим

1. При наявності питань щодо тлумачення окремих положень Антикорупційної програми посадові особи і працівники НСТУ можуть звернутися до Уповноваженого, а у філіях – до визначеної відповідальної посадової особи за отриманням роз’яснення.

2. Суть звернення щодо надання роз’яснення чи консультації викладається безпосередньо Уповноваженому шляхом направлення на його ім’я службової записки чи надіслання на його електронну адресу письмового звернення у довільній формі.

3. Уповноважений надає усне роз’яснення не пізніше ніж протягом 2 робочих днів з дня отримання запиту.

Уповноважений може продовжити строк розгляду звернення, але не більше ніж на 10 робочих днів, про що письмово інформує особу, яка звернулася за роз’ясненням.

4. Уповноважений, а у філіях – визначена відповідальна посадова особа, надає роз’яснення та консультації в межах своєї компетенції.

XІІІ. Порядок проведення періодичного підвищення кваліфікації працівників у сфері запобігання та виявлення корупції в НСТУ

1. Підвищення кваліфікації працівників НСТУ у сфері запобігання та виявлення корупції здійснюється з метою надання базових знань з питань антикорупційного законодавства, підвищення рівня виконання вимог цієї Антикорупційної програми, формування антикорупційної культури, а також виховання нетерпимості до корупції.

2. Уповноважений, а у філіях – визначена відповідальна посадова особа, забезпечує надання до структурного підрозділу НСТУ/філії, до компетенції якого віднесено здійснення заходів з підвищення кваліфікації працівників, пропозицій щодо включення до заходів з підвищення кваліфікації працівників НСТУ питань стосовно запобігання і протидії корупції, у тому числі і при плануванні коштів на їх проведення.

До проведення заходів із підвищення кваліфікації у сфері запобігання корупції можуть залучатися спеціалісти органів державної влади та органів місцевого самоврядування, громадські та міжнародні організації.

Тематика та форма заходів (семінари, лекції, практикуми, тренінги, вебінари тощо) із підвищення кваліфікації визначаються Уповноваженим та надаються департаменту управління персоналом з урахуванням:

1) пропозицій голови правління НСТУ, керівників структурних підрозділів;
2) результатів оцінки впровадження заходів Антикорупційної програми;
3) результатів періодичної оцінки корупційних ризиків у діяльності НСТУ;
4) результатів внутрішніх розслідувань;
5) звіту Уповноваженого перед головою правління НСТУ.

4. Облік проведених заходів із підвищення кваліфікації у сфері запобігання та виявлення корупції, а також облік присутніх на заходах здійснюється Уповноваженим.

XIV. Застосування заходів дисциплінарної відповідальності до працівників, які порушують положення Антикорупційної програми

1. Посадові особи та працівники НСТУ несуть відповідальність за корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення відповідно до законодавства України.

2. У разі наявності інформації, що свідчить про ознаки порушення працівниками чи посадовими особами НСТУ вимог Антикорупційної програми, здійснюються такі заходи:

1) призначається у встановленому розділом XV Антикорупційної програми порядку внутрішнє розслідування з метою підтвердження чи спростування інформації про ймовірне порушення;
2) при наявності достатніх підстав за результатами внутрішнього розслідування голова правління накладає дисциплінарне стягнення.

3. Дисциплінарні стягнення накладаються головою правління на працівників НСТУ відповідно до норм законодавства про працю.

XV. Порядок проведення внутрішніх розслідувань

1. У разі надходження повідомлення або виявлення ознак порушення цієї Антикорупційної програми працівником чи посадовою особою НСТУ (крім посадових осіб – працівників органів управління) або ознак вчинення працівником корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень Уповноважений повідомляє про це виконавчого директора або голову правління, який вживає заходів, передбачених пунктом 2 цього розділу.

У разі надходження повідомлення або виявлення ознак порушення вимог Антикорупційної програми посадовими особами – працівниками органів управління або ознак вчинення корупційного чи пов’язаного з корупцією правопорушення Уповноважений повідомляє про це правління НСТУ, яке вживає заходів, передбачених пунктом 2 цього розділу.

У разі надходження повідомлення або виявлення ознак порушення вимог Антикорупційної програми виконавчим директором або ознак вчинення корупційного чи пов’язаного з корупцією правопорушення Уповноважений повідомляє голову правління, який вживає заходів, передбачених пунктом 2 цього розділу.

У разі надходження повідомлення або виявлення фактів про вчинення Уповноваженим корупційного або пов’язаного з корупцією правопорушення, порушення вимог Антикорупційної програми виконавчий директор повідомляє голову правління НСТУ і вживає заходів, передбачених пунктом 2 цього розділу.

2. За умов, передбачених пунктом 1 цього розділу, правління НСТУ, голова правління НСТУ або виконавчий директор зобов’язані вжити таких заходів:

1) протягом 3 робочих днів ініціювати проведення внутрішнього розслідування з метою підтвердження чи спростування інформації про ймовірне порушення Антикорупційної програми або корупційне чи пов’язане з корупцією правопорушення;
2) за результатами проведення внутрішнього розслідування застосувати дисциплінарне стягнення до винних осіб, якщо для цього є достатні підстави;
3) за результатами внутрішнього розслідування визначити способи усунення причин і наслідків порушення, якщо таке мало місце, а також забезпечити заходи щодо запобігання таким діям у майбутньому;
4) у разі виявлення ознак корупційного або пов’язаного з корупцією правопорушення, за вчинення якого передбачено адміністративну або кримінальну відповідальність, забезпечити інформування про це спеціально уповноважених суб’єктів у сфері протидії корупції.

3. Внутрішнє розслідування проводиться лише у випадках, коли надана або виявлена інформація стосується конкретних осіб та містить фактичні дані, які можуть бути перевірені.

Внутрішнє розслідування призначається рішенням правління НСТУ щодо посадових осіб – працівників органів управління; головою правління НСТУ щодо Уповноваженого, виконавчого директора, керівників самостійних структурних підрозділів та керівників філій НСТУ; виконавчим директором щодо інших працівників і посадових осіб центральної дирекції НСТУ; керівником філії НСТУ щодо працівників і посадових осіб філії і здійснюється комісією. Порядок проведення внутрішніх розслідувань, які здійснюються відповідно до цієї Антикорупційної програми, затверджується головою правління.

До складу комісії обов’язково включається Уповноважений, за винятком випадків, коли розслідування призначається за наслідками виявлення фактів чи отримання інформації про вчинення Уповноваженим корупційного або пов’язаного з корупцією правопорушення, порушення вимог цієї Антикорупційної програми.

Строк проведення розслідування не повинен перевищувати 15 робочих днів. У разі необхідності, строк може бути продовжений до 30 робочих днів після узгодження відповідно з пралінням НСТУ або уповноваженою особою, якою призначено розслідування.

Матеріали проведених внутрішніх розслідувань зберігаються в Уповноваженого не менше 5 років.

У разі якщо за результатами внутрішнього розслідування на Уповноваженого накладається дисциплінарне стягнення про це письмово повідомляється Національне агентство з питань запобігання корупції у дводенний строк з дати його накладення.

XVI. Подання декларацій, повідомлень у разі суттєвої зміни у майновому стані, про відкриття валютного рахунка в установі банку-нерезидента

1. Враховуючи вимоги підпункту “а” пункту 2 частини першої статті 3 Закону, в НСТУ суб’єкти декларування подають декларації особи шляхом заповнення на офіційному веб-сайті Національного агентства з питань запобігання корупції (далі – НАЗК або Національне агенство).

Уповноважений (управління з запобігання корупції департаменту безпеки та запобігання корупційним проявам) разом із департаментом управління персоналом та юридичним департаментом готують щорічно список суб’єктів декларування центральної дирекції НСТУ, який затверджується розпорядженням НСТУ щорічно до 1 лютого.

Керівники філій готують власні розпорядження і надають їх Уповноваженому до 1 лютого.

2. Посадові особи НСТУ відповідно до статті 45 Закону зобов’язані:

1) щорічно до 1 квітня подавати шляхом заповнення на офіційному веб-сайті Національного агентства декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування за минулий рік за формою, що визначається Національним агентством;

2) у випадках, коли припиняють свою діяльність:

а) подавати декларацію за період, не охоплений раніше поданими деклараціями;
б) наступного року після припинення діяльності подавати в установленому порядку декларацію за минулий рік;

3) у разі суттєвої зміни у майновому стані, а саме отримання доходу, придбання майна на суму, яка перевищує 50 прожиткових мінімумів, встановлених для працездатних осіб на 1 січня відповідного року – у десятиденний строк з моменту отримання доходу або придбання майна письмово повідомити про це Національне агентство;

4) у разі відкриття посадовою обосою НСТУ або членом його сім’ї валютного рахунка в установі банку-нерезидента – у десятиденний строк письмово повідомити про це Національне агентство у встановленому ним порядку із зазначенням номера рахунка і місцезнаходження банку-нерезидента.

3. Кандидати на заміщення посад / укладення трудових угод (посадові особи НСТУ) призначаються на посаду / укладається трудова угода лише після подачі декларації шляхом заповнення на офіційному веб-сайті НАЗК відповідно до абзацу першого пункту 3 статті 45 Закону й надання Уповноваженому (управлінню з запобігання корупції департаменту безпеки та запобігання корупційним проявам) підтвердження про подання вищезазначеної декларації;

4. Упродовж семи днів після подання декларації суб’єкт декларування має право подати виправлену декларацію.

5. У разі притягнення суб’єкта декларування до відповідальності за неподання, несвоєчасне подання декларації або в разі виявлення у ній недостовірних відомостей суб’єкт декларування зобов’язаний подати відповідну декларацію з достовірними відомостями.

6. Керівники самостійних структурних підрозділів центральної дирекції, керівники філій НСТУ до 3 квітня кожного року подають Уповноваженому в письмовій формі інформацію про подані декларації: ПІБ посадових осіб (суб’єктів декларування), їх посади, дату подання / неподання / порушення терміну подання ними декларацій.

XVII. Порядок внесення змін до Антикорупційної програми

1. Голова правління НСТУ забезпечує організацію механізмів зворотного зв’язку та інші внутрішні процеси, спрямовані на підтримку та постійне вдосконалення Антикорупційної програми.

2. Зміни до цієї Антикорупційної програми можуть вноситись у таких випадках:

1) у разі необхідності приведення цієї Антикорупційної програми у відповідність із новими актами антикорупційного законодавства (змінами, внесеними до чинних актів із цих питань);
2) з ініціативи Уповноваженого, виконавчого директора, голови правління НСТУ чи структурного підрозділу НСТУ з метою уточнення або удосконалення окремих положень Антикорупційної програми.

3. Пропозиції щодо удосконалення цієї Антикорупційної програми подаються Уповноваженому, який їх вивчає та систематизує. Раз на рік Уповноважений надає голові правління НСТУ узагальнення пропозицій щодо внесення змін до Антикорупційної програми, які надійшли, та надає свої рекомендації щодо їх врахування або відхилення.

4. Зміни до цієї Антикорупційної програми вносяться після їх обговорення з працівниками і посадовими особами НСТУ в порядку, передбаченому для прийняття цієї програми.

5. Зміни до цієї Антикорупційної програми оприлюднюються на офіційному веб-сайті НСТУ не пізніше ніж протягом 10 днів із дня їх затвердження в установленому порядку.

Директор департаменту безпеки 
та запобігання корупційним проявам підпис В. ДАЦЕНКО

Додаток 1
до Антикорупційної програми 
ПАТ “НСТУ”

Публічне акціонерне товариство
“Національна суспільна телерадіокомпанія України”

ПЕРСОНАЛЬНЕ ПОПЕРЕДЖЕННЯ
(при призначенні на посаду)

Шановний __________________________________________________________, (прізвище, ім’я, по батькові повністю)

звертаємо Вашу увагу як суб’єкта декларування на необхідність подавати декларацію за минулий рік, а також повідомляти Національне агентство запобігання корупції (НАЗК) про відкриття валютного рахунка в установі банку-нерезидента та у разі суттєвої зміни у майновому стані.

Відповідно до статті 45 Закону “Про запобігання корупції” посадові особи НСТУ:

зобов’язані щорічно до 1 квітня подавати шляхом заповнення на офіційному веб-сайті Національного агентства декларацію за минулий рік за формою, що визначається Національним агентством;
упродовж семи днів після подання декларації суб’єкт декларування має право подати виправлену декларацію;

у разі притягнення суб’єкта декларування до відповідальності за неподання, несвоєчасне подання декларації або в разі виявлення у ній недостовірних відомостей суб’єкт декларування зобов’язаний подати відповідну декларацію з достовірними відомостями.

Відповідно до статті 52 Закону “Про запобігання корупції”:

у разі відкриття суб’єктом декларування або членом його сім’ї валютного рахунка в установі банку-нерезидента, відповідний суб’єкт декларування зобов’язаний у десятиденний строк письмово повідомити про це Національне агентство у встановленому ним порядку із зазначенням номера рахунка і місцезнаходження банку-нерезидента.

у разі суттєвої зміни у майновому стані суб’єкта декларування, а саме отримання ним доходу, придбання майна на суму, яка перевищує 50 прожиткових мінімумів, встановлених для працездатних осіб на 1 січня відповідного року, зазначений суб’єкт у десятиденний строк з моменту отримання доходу або придбання майна зобов’язаний письмово повідомити про це Національне агентство. Зазначена інформація вноситься до Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, та оприлюднюється на офіційному веб-сайті Національного агентства.

Відповідальність

Адміністративна:

Стаття 172-6. Порушення вимог фінансового контролю

Несвоєчасне подання декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, тягне за собою накладення штрафу від п’ятдесяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Неповідомлення або несвоєчасне повідомлення про відкриття валютного рахунка в установі банку-нерезидента або про суттєві зміни у майновому стані тягне за собою накладення штрафу від ста до двохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Дії, передбачені частиною першою або другою, вчинені особою, яку протягом року було піддано адміністративному стягненню за такі ж порушення, тягнуть за собою накладення штрафу від ста до трьохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією доходу чи винагороди та з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю строком на один рік.

Кримінальна:

Стаття 366-1. Декларування недостовірної інформації

Подання суб’єктом декларування завідомо недостовірних відомостей у декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, передбаченої Законом України “Про запобігання корупції”, або умисне неподання суб’єктом декларування зазначеної декларації карається позбавленням волі на строк до двох років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Це попередження складено в одному примірнику, який зберігається в матеріалах управління з запобігання корупції департаменту безпеки та запобігання корупційним проявам ПАТ “НСТУ”.

Попередження отримано:
“____” __________ 20___ р.

_______ ____________
(підпис) (П.І.Б)

Додаток 2
до Антикорупційної програми 
ПАТ “НСТУ”

Публічне акціонерне товариство
“Національна суспільна телерадіокомпанія України”

ПЕРСОНАЛЬНЕ ПОПЕРЕДЖЕННЯ
(при звільненні)

Шановний __________________________________________________________, (прізвище, ім’я, по батькові повністю)

звертаємо Вашу увагу як суб’єкта декларування що у разі звільнення, необхідно подавати декларацію за минулий рік, а також за період, не охоплений раніше поданими деклараціями.

Так, відповідно до частини 2 статті 45 Закону України “Про запобігання корупції”, посадові особи ПАТ “НСТУ”, які припиняють трудову діяльність у ПАТ “НСТУ” подають декларацію за період, не охоплений раніше поданими деклараціями.

Посадові особи ПАТ “НСТУ”, які припинили трудову діяльність у ПАТ “НСТУ”, зобов’язані наступного року після припинення діяльності подавати в установленому частиною першою цієї статті порядку декларацію за минулий рік.

Відповідальність

Адміністративна:

Стаття 172-6. Порушення вимог фінансового контролю

Несвоєчасне подання декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, тягне за собою накладення штрафу від п’ятдесяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Неповідомлення або несвоєчасне повідомлення про відкриття валютного рахунка в установі банку-нерезидента або про суттєві зміни у майновому стані тягне за собою накладення штрафу від ста до двохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Дії, передбачені частиною першою або другою, вчинені особою, яку протягом року було піддано адміністративному стягненню за такі ж порушення, тягнуть за собою накладення штрафу від ста до трьохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян із конфіскацією доходу чи винагороди та з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю строком на один рік.

Кримінальна:

Стаття 366-1. Декларування недостовірної інформації

Подання суб’єктом декларування завідомо недостовірних відомостей у декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, передбаченої Законом України “Про запобігання корупції”, або умисне неподання суб’єктом декларування зазначеної декларації -карається позбавленням волі на строк до двох років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Це попередження складено в двох примірниках: один – особі, яка попереджається, другий зберігається в матеріалах управління з запобігання корупції департаменту безпеки та запобігання корупційним проявам ПАТ “НСТУ”.

Попередження отримано:

“____” __________ 20___ р.

_______ ____________
(підпис) (П.І.Б)